Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 
Đồng chí:  Hoàng Giang 
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng NN&PTNT huyện Đầm Hà
Chức vụ: Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Đại học 
Số điện thoại:  Email:

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thủy - Phó Trưởng phòng 
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng NN&PTNT huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:  Cao cấp
Số điện thoại: 0203.3766.696    DĐ: 0913.515.605

 

 

 

 

Đồng chí: Trần Văn Huấn - Phó Trưởng phòng.
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác: Phòng NN&PTNT huyện Đầm Hà 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
huyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:  0203.3880021    
   DĐ:
Email: Tranvanhuan@quangninh.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông thôn, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.


- Nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành các quy hoạch, kế hoạch, các văn bản liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp; nông thôn; cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngắn hạn và dài hạn, hàng năm, hàng vụ; phát triển kinh tế hộ;, kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông thôn; lâm, ngư nghiệp. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.


2. Xây dựng kế hoạch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu kinh tế ngành nghề, các điều kiện đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đề ra.


3. Xây dựng quy hoạch vùng, đề án, đề tài, dự án, chuyên đề về lĩnh vực quản lý trình Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định.


4. Xây dựng phương án bảo vệ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh hại gia xúc, cây trồng, thuỷ sản.


5. Tư vấn, hướng dẫn về cây, con, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thú y thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi, quy trình, quy phạm nuôi trồng cho các thành phần tham gia phát triển kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp trên địa bàn huyện.


6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn kỹ thuật cho hộ sản xuất, cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn, cán bộ đoàn thể về lĩnh vực quản lý.


7. Trực tiếp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:


7.1. Xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.


7.2. Thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án khảo nghiệm thuộc lĩnh vực quản lý.


7.3. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình giảm nghèo, chương trình 134, 135, chương trình trợ cứu, trợ giá giống cây, con.


7.4. Là cơ quan Thường trực công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, sâu bệnh hại cây trồng.


7.5. Đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền theo sự phân cấp của tỉnh.


7.6. Thẩm định các đề tài, dự án, dự toán thiết kế các công trình thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.


7.7. Quảng lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.


7.8. Thẩm định việc đăng ký cấp giấy phép kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân, các hộ kinh doanh để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện.


8. Phối hợp với các tổ chức chính quyền tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quản lý.


9. Phối hợp với các ngành trong việc đôn đốc, kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, thuỷ lợi, đê điều, liên quan đến cây, con, phân bón, hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lợi, môi trường nông nghiệp nông thôn.


10. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.


11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.


12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.


 Điện thoại:  liên hệ : 0203 3880021


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1132
Đã truy cập: 2670211