Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

 

 

 

Đồng chí : Đặng Trung Hòa
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng KTHT huyện Đầm Hà
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại:   0982.182.113
Email: dangtrunghoa@quangninh.gov.vn
 

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng KTHT huyện Đầm Hà 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Kinh tế
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: DĐ: 0904.050685
Email: nguyentrungkien.dh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Hà Thanh Việt
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng KTHT huyện Đầm Hà 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: DĐ: 
Email: 

 
* Chức năng, nhiệm vụ:


- Chức năng:
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.


2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công Thương.


- Nhiệm vụ:
1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.


2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền và theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.


3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


4. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.


5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.


6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.


8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của ngành công thương theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Công Thương.


9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.


10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.


11. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


12. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.


13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.


 Điện thoại:  liên hệ: 0203 3880024

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1319
Đã truy cập: 3808856