Thanh tra Nhà nước huyện.

Thanh tra Nhà nước huyện.


Đồng chí:  Nguyễn Văn Trường
Dân tộc: Kinh
Trình độ:
       - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sỹ Lịch sử Đảng
       - Trình độ LLCT: Cao cấp
Chức vụ: Chánh thanh tra huyện
Số ĐT: 0988.146.887
Email: nguyenvantruong@quangninh.gov.vn

 

 
 
Đồng chí: Đ/c Lê Thị Thanh Trúc
Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: Cao cấp. 
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra huyện 
Số điện thoại:
Email:
 

 

 
Đồng chí: Đ/c Đinh Hồng Phong
Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: 
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra huyện 
Số điện thoại:
Email:


* Chức năng, nhiệm vụ:


- Chức năng:
1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.


2. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh.


3. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.


-  Nhiệm vụ:
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện.


2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.


3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.


4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.


6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, công tác thường trực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện.


7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.


Chánh Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện.


2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.


3. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.


4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó.


5. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; phối hợp với người đúng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.


6. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh thanh tra tỉnh.


7. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.


8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.


 Điện thoại:  liên hệ: 0203 3880029


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 508
Đã truy cập: 3814038