Phòng Y tế

Phòng Y tế.

 

 

Đồng chí: Đinh Khắc Trọng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng Y tế huyện Đầm Hà
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học; Thạc sỹ (Bác sỹ - Chuyên khoa I)
Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại:        033 3204053

Đồng chí: PhạmVăn Vận
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác: Phòng Y tế huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ - Chuyên khoa I
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại:      0979 738414

 

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:
1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.


2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. 


- Nhiệm vụ:
1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, xã hội hoá trên lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.


2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thưong tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.


3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.


4. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.


5. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.


6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số-kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch, bệnh.


7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.


8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. 


9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.  


 Điện thoại:  liên hệ: 033 3766140.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 257
Đã truy cập: 3812661