CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN:

1. Trung tâm Dịch vụ KT Nông nghiệp (SĐT: 0203.3766046)

 

    
Đồng chí: Nguyễn Tiến Thinh        
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: TT. Dịch vụ KTNN huyện Đầm Hà.
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0912.254.963
Email:    

 

 Đồng chí: Nguyễn Quang Duy
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác: TT. Dịch vụ KTNN huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốcTrình độ chuyên môn: 
Trình độ chính trị: 
Số điện thoại:

 

 

  

Đồng chí: Trần Văn Hải
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: TT. Dịch vụ KTNN huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ chính trị: Trung cấp Chính trị - Hành chính
Số điện thoại: 

 

2. Trung tâm PTQĐ (SĐT: 0203.3204258) 

 

      Đồng chí: Vũ Văn BộDân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm PTQĐ huyện Đầm Hà.
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0982.880928Email:  

 

 
Đồng chí: Ngô Trường Nghiệp
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm PTQĐ huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng.
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT - Hành chính
Số điện thoại: 0913.528.682
Email:

Đồng chí: Nguyễn Hữu Hậu
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm PTQĐ huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0163.65.30.888
Email:

 

3. Trung tâm Truyền Thông Và Văn Hóa (ĐT: 0203.3880224)

 

 

Đồng chí: Triệu Đại Nghĩa
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác:  Trung tâm TT&VH huyện 
Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm TT&VH huyện
Tình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị:  Cao cấp
Số điện thoại: 0915.345776  
Email:

   Đồng chí: Phạm Đức HuệDân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm TT&VH huyện
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm TT&VH huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Email:
Số điện thoại:

 

 

 

 

Đồng chí: Đinh Quang Hưng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm TT&VH huyện
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm TT&VH huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Email: Dinhquanghung@quangninh.gov.vn
Số điện thoại: 0983760444  

 

 

4. Trung tâm Thủy lợi GT&MT (SĐT: 0203.3880263)

 

 
 Đồng chí: Hoàng Văn Ninh     
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm TL GT&MT huyện Đầm Hà
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Trung cấp
Số điện thoại: 0983.245.268
Email:
 

 

 


Đồng chí: Hoàng Văn Dứng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm TL GT&MT huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0967.866.362

Email:

     Đồng chí: Làu Lâm SángDân tộc: Dao
Đơn vị công tác: Trung tâm TL GT&MT huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:
0915.345.771
Email:

 

 

5. Văn Phòng đăng ký QSD đất (SĐT: 0203.3766498)

 

 

   

Đồng chí: Nguyễn Minh Vỹ 

Dân tộc: Kinh 
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học  
Trình độ chính trị: Sơ cấp 
Số điện thoại: 
0978.099.625

Email:

   Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: VP đăng ký QSD đất huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 01669.833.558
Email: nguyenthanhtung.dh@quangninh.gov.vn


6. Ban Quản lý dự án công trình (SĐT: 0203.3880032)

 
 
 
 Đồng chí: Phùng Kim Tâm
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác: Ban Quản lý DACT huyện Đầm Hà 
Chức vụ: Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp 

 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Hải Hiệu
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý DACT huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0983.136558

   

7. Ban Quản lý chợ (SĐT: 0203.3880048)

 
Đồng chí: Nguyễn Hải Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý chợ huyện Đầm Hà
Chức vụ: Trưởng ban
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 
0889.768.456
Email: nguyenhainam@quangninh.gov.vn
  
Đồng chí: Đinh Thanh Thảo
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý chợ huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng ban 
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0982.362.358
Email: dinhthanhthao.dh@quangninh.gov.vn

 

8. Ban Quản lý rừng phòng hộ (SĐT: 0203.3975409)

   
Đồng chí: Phạm Văn Thuật
Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý RPH huyện Đầm Hà 
Dân tộc: Kinh
   Trình độ: 
       - Văn hoá: 12/12 
       - Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp 
      -  Lý luận: Cao cấp
   Số điện thoại: 0912.692.889  ; 02033.975.409
Email:   
  
Đồng chí: Mai Đức Cường
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý RPH huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0989.967.888
Email:

 

 9. Đội kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường

    
Đồng chí: Phạm Văn Đọ    
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Đội kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường
Chức vụ: Đội trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0982.457.165
Email:  

 

 

 
 
Đồng chí: Lương Việt Quảng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Đội kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường
Chức vụ: Đội phó
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Số điện thoại:
Email:
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1213
Đã truy cập: 1452905