THUTUCHANHCHINHKHOBACDAMHA

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẦM HÀ

 

 

 

TÊN THỦ TỤC 

 LĨNH VỰC

  

1. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

2. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

 

3. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

 

 
4. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước  

 

5. Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

 

 

6. Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

 

7. Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

 

 

8. Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước

 

 

9. Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

 

 

10. Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước
 

 
11. Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng  

 

12. Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

13. Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II

 

 

14. Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

 

 

15. Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di di các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương

 

 

16. Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 

 

17. Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước

 

 

18. Thủ tục quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

 

 

19. Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

 

 

 20. Thủ tục thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)

 

 
21. Thủ tục thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)  

 

22. Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế)

 

 

23. Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất

 

 

24. Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

 

 

25. Thủ tục lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng

 

 

26. Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

 

 

27. Thủ tục Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

 

 

28. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp

 

 

29. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

 

30. Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, dư tạm ứng NSNN được chuyển sang năm sau, không phải xét chuyển

 

 

31. Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đu tư thực hiện Dự án đầu Xây dựng - Chuyển giao (BT) đi với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý

 

 

32. Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên và chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 414
Đã truy cập: 1282734