Chuyển biến tích cực của Đảng bộ huyện Đầm Hà sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TU và Quy định số 04 - QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh

30/06/2018 14:26
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ Đảng viên” 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  và 1 năm thực hiện Quy định số 04 - QĐ/TU của Tỉnh ủy “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên” đã góp phần tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương.

 

Huyện ủy Đầm Hà tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ đảng viên

Đảng bộ huyện Đầm Hà xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 -  CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 08  - NQ/TU và Quy định 04 - QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ nhận thức đó, các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết và Quy định của Trung ương, của tỉnh gắn với thưc hiện nhiệm vụ chính trị và chủ đề công tác năm tại cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành các Nghị quyết phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện  5 nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp lớn của Nghị quyết 08 – NQ/TU, 6 nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 CT/TW và các nội dung của Quy định 04 - QĐ/TU của Tỉnh ủy. 100% các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết và Quy định tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thông qua các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, chuyên môn. Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào đời sống, góp phần đẩy lùi sự tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện Đầm Hà xác định việc học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực “học tập” phải đi đôi với “làm theo” phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trọng tâm là giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện được mục tiêu này, một trong những yếu tố then chốt là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, cùng với Nghị quyết số  08, Chỉ thị 05, Nghị quyết TW 4  XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí. Tinh thần trách nhiệm, sự chuyển biến về  ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc, phát huy được vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy từ huyện tới cơ sở thường xuyên coi trọng việc tự phê bình và phê bình để việc học tập và làm theo gương Bác đi vào thực chất. Các chi, Đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, tu dưỡng, rèn luyện trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được phân công, tổ chức hội nghị để cá nhân báo cáo trước tập thể cấp ủy, đơn vị về kết quả làm theo và tiếp thu ý kiến của đóng góp đối với bản thân. Cấp ủy, chi, Đảng bộ làm tốt việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân của cấp ủy nơi cư trú của từng cán bộ, đảng viên qua đó góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân góp phần đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, quan liêu.

Các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở thường xuyên coi trọng việc tự phê bình và phê bình

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 NQ/TU,  2  năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 1 năm thực hiện Quy định 04 - QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất được quan tâm đầu tư, nhiều mô hình kinh tế mới được đưa vào sản xuất, các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân được quan tâm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tập trung, tiềm năng, lợi thế của địa phương được phát huy hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên,  diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Năm 2017, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 888 tỷ đồng tăng 10,4% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 147,3 tỷ đồng, tăng 15,9% cùng kỳ, doanh thu thương mại dịch vụ tăng 16,8% cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao quyết định hợp nhất cơ quan Kiểm tra- Thanh tra huyện

Chương trình 135 đã đạt được những kết quả phấn khởi. Hệ thống cơ sở hạ tầng các xã vùng 135 đã được đầu tư xây dựng khang trang, 2 xã Quảng Lợi và Quảng An đã thoát khỏi diện 135. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân đồng tình hưởng ứng, 3 xã: Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Tân đã về đích nông thôn mới. Huyện đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, rà soát, loại bỏ thủ tục hành chính rườm rà, thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính, đưa 100% thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công huyện.  Năm 2017, trên 99% người dân đánh giá thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, phong cách phục vụ tốt. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 8/14 địa phương, tăng 4 bậc so với năm 2015. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, TDTT được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,12% xuống còn 5,51%. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực quản lý và điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên.

Công dân đến Trung tâm hành chính công huyện được giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện

Chủ đề công tác năm của huyện “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng thương hiệu Đầm Hà” được triển khai thực hiện có hiệu quả, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, lề lối làm việc, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động cải thiện đáng kể. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện tốt, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế” tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Huyện đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo, hợp nhất một số phòng ban chuyên môn, tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo các trường Mầm non; Tiểu học; Triển khai thực hiện Cơ quan tham mưu giúp việc khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện. Thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 5/10 xã, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND tại 3/10 xã thị trấn; đã nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại 76/76 thôn, bản khu phố.  Sắp xếp các điểm trường, tinh giản đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định về việc thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Huyện thực hiện điều động luân chuyển cán bộ tăng cường một số cán bộ lãnh đạo các phòng ban của huyện xuống cơ sở

Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả đáng phấn khởi, hàng năm tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt gần 6%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 90%, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng TSVM bình quân đạt trên 50%. Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết 08, Chỉ thị 05 và Quy định 04 đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của từng mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị làm xuất hiện những điển hình tiên tiến với những cách làm hay sáng tạo như cán bộ, chiến sỹ Công an huyện học Bác gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, Trung tâm Y tế huyện với phong trào “Lương y như từ mẫu”, các trường học phát động phong trào “Nhà em treo ảnh Bác Hồ”, “Nhật ký làm theo lời Bác”….

Huyện ủy Đầm Hà khen thưởngcho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012 – 2017

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Đầm Hà tiếp tục xác định việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết 08 và Quy định 04 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài đối với mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII và chủ đề công tác năm 2018 của huyện “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân xây dựng thương hiệu Đầm Hà”. Với tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ huyện quyết tâm khắc phục những hạn chế, phát huy tinh thần trách nhiệm, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Mai Thắm - Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 3810444