Hợp nhất các cơ quan đơn vị, nhất thể hóa một số chức danh Đảm bảo bộ máy tinh gọn thống nhất

05/05/2019 09:33
Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", huyện Đầm Hà đã tích cực triển khai thực hiện mô hình hợp nhất các cơ quan, nhất thể hóa một số chức danh cấp huyện, cấp xã. Sau một năm thực hiện, các cơ quan đơn vị sau khi hợp nhất đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 

Huyện Đầm Hà công bố quyết định hợp nhất Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện

Xác định việc thực hiện mô hình hợp nhất các cơ quan, nhất thể hóa các chức danh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất trong nhận thức, hành động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Đầm Hà đã tập trung quyết liệt chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các đề án hợp nhất trên cơ sở  hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy đồng thời có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Ngay sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án hợp nhất các cơ quan: cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Hợp nhất Cơ quan UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; chuyển chức năng bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; nhiệm vụ tài chính, phục vụ về Văn phòng Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, nơi làm việc tập trung của các cơ quan hợp nhất, cơ quan Khối. Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; phân công, điều động cán bộ, công chức đồng thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Tổ chức - Nội vụ. Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể ở các Cơ quan sau hợp nhất; ban hành các quy chế, quy định, xây dựng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, cử cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hợp nhất tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, qua đó nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Sau khi hợp nhất đã giảm 9 biên chế so với năm 2016, trong đó riêng cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội giảm 5 người, các cơ quan hợp nhất đều được bố trí nơi làm việc phù hợp, đảm bảo cơ sở vật chất cho thực hiện nhiệm vụ, kinh phí hoạt động, các chế độ thanh toán được thực hiện theo quy định hiện hành và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Huyện ủy. Sau khi đi vào hoạt động, các cơ quan đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; hoạt động của các cơ quan đã cơ bản đi vào nền nếp. Đối với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ sau khi hợp nhất đã giảm bớt được quy trình mà trước đây cả hai cơ quan đều tham mưu, báo cáo, nay chỉ thực hiện một lần. Việc nắm bắt thông tin, xử lý, giải quyết công việc có sự thống nhất, kịp thời hơn. Với Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra: khi chưa hợp nhất cơ quan, việc tham gia tiếp dân thường kỳ phải có 2 cán bộ của 2 cơ quan tham gia, nay chỉ cần 1 người; Khi thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra thì sử dụng được lực lượng của cả Kiểm tra và Thanh tra; Việc sử dụng Kết luận sau thanh tra để xem xét xử lý kỷ luật đảng viên không phải mất nhiều thời gian cho công tác thẩm tra xác minh. Sau khi hợp nhất giảm 1 cấp trưởng, 1 cấp phó. Đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền, Phó thủ trưởng cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện chia sẻ “ Việc hợp nhất cơ quan Kiểm tra, thanh tra giúp cơ quan chủ động, thuận lợi hơn trong việc tham mưu, giúp Ban Thường vụ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, tránh được tình trạng chồng chéo, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng cao, do có những nhiệm vụ, nội dung tương đồng nên công tác chỉ đạo điều hành công việc được thuận lợi hơn, có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa cán bộ kiểm tra và cán bộ thanh tra, giảm được một số quy trình nghiệp vụ và đạt được sự thống nhất, kịp thời trong công tác tham mưu, phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Việc thành lập cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tạo sự phối hợp thống nhất trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, phong trào như: Lựa chọn mô hình, đối tượng tác động, phụ trách địa bàn ... khắc phục chồng chéo, đồng thời cán bộ, công chức cơ quan khối có thể hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt; nâng cao hiệu quả các phong trào. Giảm số lượng văn bản chỉ đạo của cấp huyện đối với cấp xã và giảm văn bản, báo cáo của cấp xã về huyện; giảm các cuộc hội nghị sơ, tổng kết, tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

 

Công bố quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Cùng với đó chức năng bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được chuyển về Ban Tuyên giáo Huyện ủy tạo nhiều thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ, do chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan có nhiều điểm tương đồng, giảm bớt được một số khâu mà trước đây Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phải xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nay có thể triển khai ngay để thực hiện. Đây cơ sở để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị hiện nay.

Huyện đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện. Việc nhất thể hóa các chức danh đã  giảm được biên chế cấp trưởng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Công tác chỉ đạo, điều hành có sự thống nhất, kịp thời. Các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí Thủ trưởng cơ quan lĩnh hội và triển khai ngay, không phải qua khâu trung gian hoặc phối hợp thực hiện. Đối với cơ quan Khối, giảm được số lãnh đạo của khối MTTQ và các đoàn thể tham gia các cuộc họp, tạo khối đoàn kết trong cơ quan, sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động, phong trào và trong thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức.

Hiện nay, huyện đã có 9 xã, thị trấn thực hiện Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ, 7/10 xã đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã. Dực Yên là đơn vị sớm triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, đồng chí Vũ Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dực Yên cho biết: “Đây là một chủ trương đúng, có rất nhiều ưu điểm, người đứng đầu cấp ủy và UBND sẽ phải là người nắm chắc các quy định về điều lệ Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước từ đó xác định các chủ trương lãnh đạo, đến các biện pháp, giải pháp chỉ đạo điều hành sẽ đúng với quy định và sát với tình hình thực tế. Khi mà nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã thì việc chuyển hóa từ chủ trương đến các biện pháp, giải pháp chỉ đạo điêu hành sẽ nhanh hơn, sát với thực tế, các giải pháp có tình khả thi cao hơn. Bên cạnh đó cũng có những khó khăn như một người đảm đương hai chức danh mà hai chức danh đều là đứng đầu cấp ủy và ủy ban thì khối lượng công việc, việc tham gia các cuộc họp tương đối nhiều, các cuộc họp cần sự có mặt của người đứng đầu, đôi khi mất nhiều thời gian tham gia các cuộc họp mà không có thời gian giải quyết các công việc cụ thể”. 

Cán bộ cơ quan Tổ chức Nội vụ trao đổi nghiệp vụ công tác

Trao đổi với phóng viên đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ cho biết: “Qua gần một năm thực hiện mô hình hợp nhất các cơ quan và nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo quản lý có thể khẳng định sự cần thiết của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định đó là giảm về bộ máy, biên chế, giảm khâu trung gian, nâng cao trách nhiệm các tổ chức, người đứng đầu trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện cũng như đảm bảo sự thông suốt, liên thông, phối hợp trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức bộ máy cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên qua một thời gian triển khai thí điểm các mô hình cho thấy đây là mô hình thí điểm mới, chưa có tiền lệ cho nên quá trình triển khai có khó khăn, tính thống nhất, liên thông còn chưa rõ, chúng tôi cho rằng cần tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt mô hình trong thời gian tới”.

Sau khi hợp nhất các cơ quan đã đi vào hoạt động nề nếp hiệu quả hơn

Tuy còn những có khăn, hạn chế nhất định, song những kết quả bước đầu của Mô hình là bước đột phá mới trong công tác tổ chức cán bộ; giảm biên chế, giảm chi ngân sách, mô hình đã nhận sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, ra sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ huyện tới  cơ sở, bộ máy của Đảng, chính quyền được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Trong thời gian tới huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện quy định, quy chế hoạt động phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy sau khi sáp nhập. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huyện Đầm Hà sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và  Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 303
Đã truy cập: 3810402