Đầm Hà: Hiệu quả tinh giản bộ máy, biên chế

28/07/2020 09:38
Thực hiện Nghị quyết 18, 19 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIINghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã quyết liệt triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo. Đến nay, bộ máy, biên chế của huyện ngày càng tinh gọn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai kịp thời, nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp Đảng gần dân hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo huyện và đảng viên dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Xác định tinh giản bộ máy, biên chế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức, hành động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xây dựng các đề án trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, cho phù hợp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện điều động luân chuyển cán bộ xã khi đã giữ đủ 2 nhiệm kỳ liên tiếp, tăng cường một số cán bộ các phòng ban của huyện xuống cơ sở và ngược lại. Thực hiện giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu và bổ nhiệm cán bộ bằng hình thức trình bày Đề án công tác. Đồng thời tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý đối với 12 vị trí. Tiến hành luân chuyển ngang đối với một số chức danh công chức xã như Địa chính Nông nghiệp, Tư pháp  – Hộ tịch, kế toán. Tổ chức sắp xếp lại bộ phận kế toán các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, kế toán và y tế học đường đối với các trường học công lập bậc phổ thông.

Kiểm tra, sát hạch chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện năm 2019

Từ năm 2018 đến nay, Đầm Hà đã triển khai thực hiện mô hình hợp nhất các cơ quan: cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; Hợp nhất Cơ quan UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; chuyển chức năng bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; nhiệm vụ tài chính, phục vụ về Văn phòng Huyện ủy. Đây là mô hình thí điểm mới, chưa có trong tiền lệ, vì vậy để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, nơi làm việc tập trung của các cơ quan sau khi hợp nhất. Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, điều động cán bộ, công chức đồng thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ quan. Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể ở các cơ quan sau hợp nhất. Ban hành các quy chế, xây dựng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, cử cán bộ, công chức thuộc các cơ quan hợp nhất tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Sau 2 năm thực hiện mô hình này cho thấy những hiệu quả rõ rệt, không chỉ giảm về bộ máy, biên chế, giảm khâu trung gian, mà còn nâng cao trách nhiệm của tổ chức, người đứng đầu trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Người dân được tạo điều kiện thuận lợi khi đến Trung tâm Hành chính công giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với đó huyện đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện. Việc nhất thể hóa các chức danh đã  giảm được biên chế cấp trưởng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Công tác chỉ đạo, điều hành có sự thống nhất, kịp thời. Các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được đồng chí Thủ trưởng cơ quan lĩnh hội và triển khai ngay, không phải qua khâu trung gian hoặc phối hợp thực hiện. Đối với cơ quan Khối, giảm được số lãnh đạo của khối MTTQ và các đoàn thể tham gia các cuộc họp, tạo khối đoàn kết trong cơ quan, sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động, phong trào và trong thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức.

Đến nay, đã thực hiện giải thể Phòng dân tộc; sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện về Trung tâm y tế huyện; sáp nhập trường Tiểu học Quảng An 1 và Tiểu học Quảng An 2; sáp nhập trường Tiểu học Đại Bình và THCS Đại Bình; sáp nhập trường Tiểu học Quảng Lợi và Trung học cơ sở Quảng Lợi. Toàn huyện đã giảm 13 đầu mối cơ quan, trong đó có 10 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 3 đầu mối đơn vị thuộc phòng. Thành lập 4 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện (Trung tâm hành chính công, Trung tâm Dịch vụ KTNN, Đội Kiểm tra TTĐT&MT, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa). Chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự đảm bảo 100% kinh phí đối với Ban Quản lý Dự án ĐTXD và Ban Quản lý chợ, 1 đơn vị tự đảm bảo 1 phần kinh phí là Trung tâm thủy lợi GT&MT. Có 2 đơn vị đang thực hiện đảm bảo tự chủ 1 phần kinh phí (Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Đối với cấp xã, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 7/9 xã, thị trấn, 9 xã, thị trấn thực hiện Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ, 100% các thôn bản thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Qua đó tạo sự thống nhất, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân.

Trao quyết định hợp nhất Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Đầm Hà

Với những cách làm, bước đi phù hợp, Đầm Hà đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác cán bộ, giảm biên chế, giảm chi ngân sách. Trong đó giảm 14 biên chế, công chức cấp huyện, 39 biên chế cấp xã, chấm dứt 13 hợp đồng lao động. Qua đó đã nhận sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo ra sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ từ huyện tới cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Giai đoạn 2020 – 2025, huyện Đầm Hà xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong đó tập trung thực hiện 21 chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt 17,6% trở lên. Cơ cấu kinh tế: nông – lâm – thủy sản 40% – 41%; thương mại, dịch vụ 30% – 31%; công nghiệp – TTCN – xây dựng 28% – 29%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 5.000 USD. Thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng bình quân 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân tăng 18%/năm trở lên. Số lượng khách du lịch hàng năm tăng 14-16%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88%, trong đó tỷ lệ đã qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 52%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 45%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo tăng 10% so với kế hoạch tỉnh giao. Đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025 có 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia có từ 30% trở lên đạt mức độ 2. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 0,3%/năm trở lên. Tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 57,7% trở lên. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt trên 85%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 100%/năm. Tỷ lệ dân số nông thôn mới sử dụng hoặc có hệ thống cung cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ 4% trở lên. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể hàng năm tăng từ 2% trở lên

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thời gian tới huyện Đầm Hà sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và  Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Triệu Đại Nghĩa (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 693
Đã truy cập: 3904255