Tin tức - Sự kiện

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ

13/05/2021 10:10:00 SA
512
CHUYÊN MỤC: Tin tức - Phóng sự