Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng huyện Tiên Yên

21/02/2024

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TIÊN YÊN

Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng huyện Tiên Yên

Địa chỉ: Phố Thống Nhất – thị trấn Tiên Yên – huyện Tiên Yên

SĐT: 02033.876.254

 Email:  bqldact.ty@quangninh.gov.vn 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Tế Hanh
Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động:     02033876

Email:    

Lĩnh vục phụ trách: Điều hành chung công việc của Ban QLDA đầu tư xây dựng

 

 

Đồng chí:
Phó Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:

Email:     

Lĩnh vục phụ trách: Phó giám đốc phụ trách quản lý dự án và giám sát; Giải phóng mặt bằng

 

Đồng chí: Hà Quang Hòa
Phó Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:  0912692688    

Email:haquanghoa@quangninh.gov.vn    

Lĩnh vục phụ trách: Phó giám đốc phụ trách chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng

 
 

Đồng chí: Lê Thị Hợp
Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:     0915.354.288

Email:     

Lĩnh vục phụ trách:     Kế toán thanh toán vốn ĐTXDCB

 

Đồng chí: Vi Thị Lam
Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động:          0915.354.133

Email:     

Lĩnh vục phụ trách:     Kế toán

   
 
  1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của cơ quan
  2. Vị trí

Ban được thành lập từ năm 1996 theo quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 16/8/1996 của UBND tỉnh Quảng Ninh và được kiện toàn, đổi tên thành Ban QLDA đầu tư xây dựng từ tháng 01/2018 theo quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên.

Ban là đơn vị sự nghiệp công lập đặc thù trực thuộc UBND huyện Tiên Yên; Áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý, thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành, khai thác, sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao.

Ban chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của sở, ban, ngành có liên quan.

  1. Chức năng

Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao.

Tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban QLDA quy định tại Điều 68, 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.

Nhận ủy thác QLDA của chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ các dự án đã được giao.

Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lịch vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3.Nhiệm vụ

1) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, gồm:

Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác.

Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác.

Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký két với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban theo quy định.

Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức quản lý nhân sự của Ban; thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

(2) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án, gồm:

- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng.

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu của tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

(3) Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

(4) Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

(5) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

(6) Thực hiện các nhiệm vụ phát triển quỹ đất, gồm

Tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện trong các lĩnh vực:

Việc tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhu cầu khác của địa phương; ổ định thị trường bất động sản;

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, các nhân theo qui định của pháp luật;

Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện dự án;

Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

Xây dựng kế hoạch thực hiện và đề xuất với UBND huyện để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các chính sách có liên quan trong công tác phát triển quỹ đất.

Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

Quản lý quỹ đất đã được GPMB; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Điều 38 của luật đất đai thuộc khu vực đô thị. Khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoạc chưa đấu giá quyền sử dụng đất.

Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin và địa điểm đầu tư đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đẻ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, các nhân để thực hiện nhiệm vụ dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao. Giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác phát triển quỹ đất, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu cho UBND huyện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý theo luật định


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2148
Đã truy cập: 4241273