Thị Trấn Tiên Yên

19/03/2021

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TIÊN YÊN

 

        1. Thông tin chung: 

        Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân Thị Trấn Tiên Yên

        Địa chỉ : Thị Trấn Tiên Yên - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 
       Điện thoại   : 02033.876. 183
       Fax              : 

         Mail Ủy ban: ubndthitrantienyen.ty@quangninh.gov.vn

       Mail Đảng ủy:dutienyen.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

 Tổ chức bộ máy:

                             

                  Đồng chí: Nguyễn Thị Hương
                               Bí thư Đảng ủy


Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.212

Số điện thoại: 0912.250.363

Gmail: nguyenthihuong.ty@quangninh.gov.vn
Đồng chí:  

   Phó Bí thư 

 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.212

Số điện thoại: 0913.193.688 

Email: maiquangvinh_ubty@quangninh.gov.vn

 


Đồng chí: Hoàng Bích Thảo

Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:          0984923625

Email:      Hoangbichthao@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Lã Thanh Nga

Phó chủ tịch HĐND - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn


Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:         0836.998.859

Email:                     @quangninh.gov.vn


 


 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Nhanh

Chủ tịch UBND thị trấn

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:       0917314119

Email:   nguyenvannhanh@quangninh.gov.vn           

 

 

Đồng chí: Nguyễn Quang Chính

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:     0983369225

Email:    Nguyenquangchinh@quangninh.gov.vn  

 

 

Đồng chí: Mai Việt Hồng

Bí thư đoàn Thanh niên thị trấn

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:   0989718886

Email:   maiviethong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đinh Thị Thìn

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:   

Email:  dinhthithin@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Lịch

Chủ tịch Hội CCB thị trấn

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:   

Email:  

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Mai

Chỉ huy trưởng Quân sự

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:   0836.998.859

Email:  hoangvanmai.@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  Quân sự quốc phòng địa phương

 

 

Đồng chí: Ngô Đức Trung

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:      0956615383

Email: ngoductrung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:  

 

 

Đồng chí: Giáp Hồng Thái

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:     0963130669

Email: 

Lĩnh vực phân công phụ trách:  

 

 

Đồng chí: Nông Thị Hoan

Công chức Tài chính – Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:   0948722686

Email: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thúy Phương

Công chức văn hóa – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:  1948924163

Email:     nguyenthuyphuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Thanh Tùng

Công chức văn hóa – Xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:        0915988158

Email:    phamthanhtung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiệp

Công chức Địa chính XD-ĐT

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:       0979128133

Email:    nguyenmanhhiep.ty@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lã Xuân Trường

Công chức Địa chính XD-ĐT

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:      

Email:    

 

 

Đồng chí: Đinh Thị Hương

Công chức Văn phòng – Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:      0383808232

Email:    dinhthihuong.ty@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hà Thị Thu

Công chức Văn phòng – Thống kê

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 

Số điện thoại:     0383976298

Email:   hathithu.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1437
Đã truy cập: 3318196