Văn phòng HĐND và UBND huyện

25/11/2020

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, HĐND VÀ UBND HUYỆN TIÊN YÊN

 

1. Thông tin chung:

 

       Tên cơ quan:  Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện

        Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1 - Thị trấn Tiên Yên

        Điên thoại: 02033 876225

        Fax:  02033 740435

           Email: vanphonghdndvubnd.ty@quangninh.gov.vn      
      


  2. Tổ chức bộ máy:

 

Đồng chí: Đoàn Văn Tuyến

Chánh Văn phòng

Số điện thoại văn phòng: 0203.3876.363 
Số điện thoại di động: 0913899685

Gmail: doanvantuyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí:  Hoàng Văn Hùng

Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại văn phòng: 033.3740.517 
Số điện thoại di động: 
Email: 

 

Đồng chí:  Nguyễn Thị Minh

Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại văn phòng: 0203.3740.517

Số điện thoại di động: 0984838503

Email: nguyenthiminh.ty@quangninh.gov.vn

 

 

 

   

Đồng chí:  Lê Xuân Khuyến  

Giám đốc

Trung tâm Hành chính công

Số điện thoại văn phòng:  
Số điện thoại di động: 0983848638

Email: 

 Dung.jpg (224×312)

Đồng chí: Lương Thế Dũng

Phó Giám đốc
Trung tâm hành chính công

Số điện thoại: 0945.966366

Email: luongthedung@quangninh.gov.vn 

 

   
   

 

 

Đồng chí: Đinh Thị Ngọc Loan

Chuyên viên

Số điện thoại:

Email: 

 

 

Đồng chí: Mai Thị Hà

Chuyên viên

Số điện thoại:

Email: 

 

Đồng chí: Lương Thị Nhung ĐIệp
Kế toán

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.229
Số điện thoại di động: 
Email: 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ

Văn thư, lưu trữ

Số điện thoại: 0333.876.225

Email:

 

 Đồng chí: Đinh Lệ Hằng

cán sự

số điện thoại:

Email:

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Tươi

Cán sự

số điện thoại:

Email:

 

 

 

 Đồng chí: 

Lái xe

Số điện thoại: 

 

 

Đồng chí: Đinh ngọc sơn

Lái Xe

Số điện thoại:  

 

 Đồng chí: Vi Văn Việt

Lái xe

Số điện thoại:

 

 

 Chức năng, nhiệm vụ:
*/ Chức năng:
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện (Văn phòng HĐND và UBND) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, tổng hợp cho Uỷ ban nhân dân huyện về các hoạt động của Uỷ ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về công tác chỉ đạo điều hành; cung cấp thông tin, phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.
Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý bộ phận “Một cửa” thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của HĐND và UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
*/ Nhiệm vụ:
1. Công tác Văn phòng.
1.1. Xây dựng, quản lý chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của Thường trực HĐND, Thường trực UBND; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành, HĐND và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ.
1.2. Bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ công tác giám sát, điều hành mọi mặt Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và công tác đối ngoại của Thường trực HĐND và UBND huyện.
1.3. Giúp Thường trực HĐND và UBND trong công tác đối nội, đối ngoại.
1.4. Tham mưu, đề xuất giúp Thường trực HĐND và UBND trong việc lựa chọn những vấn đề, chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Soạn thảo văn bản theo sự phân công của Thường trực HĐND và UBND huyện.
1.5. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung, chương trình, các điều kiện vật chất phục vụ các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, hội thảo … do Thường trực HĐND và UBND tổ chức. Theo dõi quản lý hồ sơ, biên bản, soạn thảo văn bản cuộc họp. Ban hành các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND và UBND về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thường trực HĐND và UBND huyện.
1.6. Giúp HĐND và UBND huyện thống nhất việc ban hành, công bố văn bản theo quy định. Thẩm tra các văn bản quản lý Nhà nước (bao gồm: quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính, tính hợp pháp, tính khả thi …) do các cơ quan, ban, ngành, HĐND và UBND các xã, thị trấn tham mưu cho Thường trực HĐND và UBND ký ban hành.
1.7. Giúp HĐND và UBND huyện đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, công văn, thông báo và các ý kiến chỉ đạo của HĐND và UBND huyện. Theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan báo cáo đề xuất Thường trực HĐND và UBND huyện giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh để chỉ đạo kịp thời. Đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả văn bản quản lý Nhà nước.
1.8. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện làm việc phục vụ tốt cho hoạt động của Thường trực HĐND và UBND huyện, đồng thời thực hiện quản lý bộ máy tổ chức, biên chế cán bộ, kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
1.9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Văn phòng đối với cán bộ làm công tác Văn phòng ở các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND huyện và cán bộ làm công tác Văn phòng ở các xã, thị trấn.
1.10. Giúp Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện; Nghị quyết của HĐND huyện; Thực hiện quy chế phối hợp công tác với Đoàn đại biểu HĐND Tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cùng cấp.
1.11. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ để phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện và các nhiệm vụ chính trị khác ở địa phương.
1.13. Phối hợp với Thanh tra huyện và các ngành có liên quan, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân gửi đến Thường trực HĐND và UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện; của tổ chức, công dân và người nước ngoài theo chức năng, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện.
1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND và UBND huyện phân công.
1.15. Phối hợp với Phòng Nội vụ trong việc thực hiện công tác lưu trữ.

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 235
Đã truy cập: 3057739