Phòng Tư pháp

29/06/2023

 PHÒNG TƯ PHÁP

 

1. Thông tin chung:

                Tên cơ quan: Phòng Tư pháp

                Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1 - Thị Trấn Tiên Yên

                 Điện thoại: 033.3876.340

                 E-mail: phongtp.ty@quangninh.gov.vn 

 

2. Tổ chức bộ máy:

 
  

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Bổng
Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động: 0906636668

Phụ trách: Phụ trách chung

Email: nguyenvanbong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Trương Văn Hùng
Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:  0988338340

Phụ trách: Cải cách Hành chính

Email: truongvanhung@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Trương Thị Lương
Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:  

Phụ trách: Tổng hợp

Email: truongthiluong@quangninh.gov.vn

          

          

 

   Chức năng, nhi ệm vụ
            */ Chức năng:
            1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bồi thường nhà nước và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
          2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

             */ Nhiệm vụ:
1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Tư pháp và tổ chức thực hiện trên địa bàn theo quy định.
2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.
3. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì soạn thảo;
b) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
6. Về Thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện;
b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
c) Tổng hợp báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.
7. Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
a) Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện;
b) Tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật sau khi được Ủy ban nhân huyện phê duyệt;
c) Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.
8. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn ban hành;
b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
9. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đối với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
10. Về phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;
b) Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định.
11. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, bản, khu phố, trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt;
12. Về chứng thực:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ bằng tiếng Việt;
b) Thực hiện chứng thực một số việc theo luật định.
13. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:
a) Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật hiện hành;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn;
c) Quản lý sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;
14. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:
Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên;
Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
15. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
16. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tư pháp ở các xã, thị trấn.
17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
18. Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính tại huyện có các nhiệm vụ quyền hạn sau:
a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;
b) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị do Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp quản lý và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường;
d) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;
đ) Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm giải quyết bồi thường;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
g) Định kỳ sơ kết và tổng kết việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân huyện gửi Sở Tư pháp
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan về bồi thường nhà nước do Ủy ban nhân dân huyện giao.
19. Sử dụng biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
20. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
21. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.
22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 4056200