Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

29/06/2023

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

1. Thông tin chung:

               Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

               Địa chỉ: Phố Thống Nhất - Thị Trấn Tiên Yên

               Điện thoại: 033.3876.228

               E-mail: phongnnvptnt.ty@quangninh.gov.vn 

 

 

2. Tổ chức bộ máy:

  

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Duyên 
Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  033.3741.099

 Điện thoại di động:  0977991436

Phụ trách:  Quản lý chung

Email: dothiduyen@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: 

Phó Trưởng phòng

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.228 
Số điện thoại di động: 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Vũ Văn Thâu

Chuyên viên 

 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  0333876228

 Điện thoại di động:  

Phụ trách:  Trực tiếp quản lý, theo dõi, tham mưu chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; Công tác phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng; Quản lý giống cây trồng trong nông nghiệp; Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; khuyến nông; diễn biến đất nông nghiệp; Hỗ trợ và bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP

Email: vuvanthau.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  0333876228

 Điện thoại di động:  

Phụ trách:  Chăn nuôi, thú y; Quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản; Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, Hợp tác xã; Khí sinh học; Làng nghề, ngành nghề nông thôn.

Email: nguyenthiphuongdung.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Tất Hùng

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn:  Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  0333876228

 Điện thoại di động:  

Phụ trách:  Di dân và PCTT&TKCN; Thủy lợi; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Thủy sản.
- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới khi có phân công; đồng thời theo dõi, hướng dẫn nông thôn mới kiểu mẫu; nông thôn mới nâng cao (xã Hà Lâu).

Email: nguyentathung.gov.vn

 

 

Chức năng, nhi ệm vụ
*/ Chức năng:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề của nông thôn trên địa bàn huyện.  Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và  quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở huyện.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân huyện. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh.
*/ Nhiệm vụ:
1. Tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định; chỉ thị;  quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm đối với các lĩnh vực:  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn.  Các văn bản chỉ đạo về: Di dãn dân, quản lý chính sách kinh tế Nông - Lâm - Ngư nghiệp, kinh tế tập thể, chính sách nông nghiệp, nông thôn, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao. 
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh.  Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về nông nghiệp,  lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế trang trại và hộ gia đình nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn cho nhân dân trên địa bàn.
3. Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện  công tác kiểm tra, bảo vệ và quản lý đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp thoát nước nông thôn; quản lý mạng lưới thuỷ nông. Là cơ quan Thường trực của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông, lâm , ngư nghiệp.
4. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý thống nhất quy hoạch, kế hoạch phát triển Nông - Lâm - Ngư nghiệp trên địa bàn huyện; Hướng dẫn đối với các xã, thị trấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng và phát triển nông thôn, phát triển kinh tế trang trại và hộ gia đình, kinh tế hợp tác; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông, lâm , thuỷ sản.
5. Thống kê, theo dõi diễn biến đất nông, lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất.  Thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và quản lý các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất  theo quy định.
6. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện: Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.  Quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật  và sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
7. Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và trả lời đơn thư theo quy định và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện trong các lĩnh vực được phân công quản lý.
8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh.
9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý tài chính, tài sản của phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác được Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 192
Đã truy cập: 4114596