Phòng Kinh tế và Hạ tầng

21/02/2024

 

 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

 

1. Thông tin chung:

                Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng

                Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1 - Thị Trấn Tiên Yên

                 Điện thoại: 033.3876.

                 E-mail: phongktht.ty@quangninh.gov.vn 

 

2. Tổ chức bộ máy: 
      

 

 

 

Đồng chí: 
Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn:   

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:   

 Điện thoại di động:   033.3740.889

Phụ trách: Quản lý chung
Email:


 

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Hàn
Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại di động: 0913.513.332 

Email:     

Lĩnh vục phụ trách:  Quản lý quy hoạch

Đồng chí: Lý Văn Thắng 

Quyền Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

 Điện thoại cố định:  0904.876.033

 Điện thoại di động:   033.3740.889

Phụ trách: Quản lý xây dựng,
Email: lyvanthang@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí:  Lê Việt Hải
Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  sơ cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:   033.3740.889

Phụ trách: xây dựng, Quy hoạch
Email: leviethai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:  Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:

 Điện thoại di động:   033.3740.889

Phụ trách: ISO, tiếp nhận thủ tụ hành chính
Email: nguyenthithuong@quangninh.gov.vn

           

 

  Chức năng, nhi ệm vụ
            */ Chức năng:
            1.Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến; bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ; thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của Pháp luật, góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành ở huyện.
            2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương.
            */ Nhiệm vụ:
            1.Trình Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.
            2.Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
            3.Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
            4.Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kểim tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.
            5.Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.
            6.Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
            7.Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.
            8.Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành công thương theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Công thương.
            9.Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.
            10.Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
            11.Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của  pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
            12.Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan mua sắm hoặc được trang bị, cấp phát theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
            13.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1445
Đã truy cập: 3957047