Thanh tra huyện

29/06/2023

  THANH TRA HUYỆN TIÊN YÊN

 

1. Thông tin chung:

                Tên cơ quan: Tranh tra huyện

                Địa chỉ: Phố Thống Nhất - Thị Trấn Tiên Yên

                 Điện thoại: 033.3876.212

                 E-mail: thanhtra.ty@quangninh.gov.vn

 

  


   

Đồng chí:  Nguyễn Thị Minh Hòa
 Chánh Thanh tra huyện

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:   0912.624.248 

Phụ trách:  Quản lý chung

Email: nguyenthiminhhoa@quangninh.gov.vn

    Đồng chí: Hoàng Xuân Lý

Phó Chánh thanh tra

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

Phụ trách:  công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

 Điện thoại di động:  0834266793

Email: Hoangxuanly@quangninh.gov.vn

 
 

 

Đồng chí:  Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: 

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:   0964052554

Phụ trách: công tác thanh tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

 Email: nguyenthikimthoa@quangninh.gov.vn

 

   
 

Đồng chí: Lý Thành Luân

Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:   

Phụ trách: công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

 Email: lythanhluan@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí:  Ngô Thị Châu
Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

 Điện thoại cố định:  

 Điện thoại di động:   0982873895

Phụ trách: công tác thanh tra; theo dõi thực hiện kết luận; Kế toán

 Email: ngothichau@quangninh.gov.vn

   
   
   
   

  

Chức năng, nhiệm vụ
            */ Chức năng:
1. Thanh tra huyện Tiên Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân  huyện Tiên Yên, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Yên quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện, và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện,  đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.
3. Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
            */ Nhiệm vụ:
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.
4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại - tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại - tố cáo. Cụ thể:
- Xem xét, giải quyết khiếu nại - tố cáo theo quy định tại điều 11, điều 27 và điều 62 của Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi, bổ sung) năm 2005.
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại - tố cáo của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
- Theo dõi, tập hợp, phân loại và xử lý các nguồn đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; đề xuất biện pháp giải quyết những nội dung đơn thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và các ngành liên quan.
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.
5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân  huyện.
7. Kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra.
8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường kỳ, đột xuất và báo cáo theo chuyên đề với Uỷ ban nhân dân huyện và Thanh tra tỉnh Quảng Ninh theo quy định.
9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
 10. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan mua sắm hoặc được trang bị, cấp phát theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 515
Đã truy cập: 4056048