Phòng Tài chính - Kế hoạch

29/06/2023

 

PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH HUYỆN TIÊN YÊN

1. Thông tin chung:

                        Tên cơ quan: Phòng Tài chính và Kế hoạch

                         Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1 - Thị Trấn Tiên Yên

                         Điện thoại: 033.3876.232

                       Email:  phongtcvkh.ty@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy:        

 

 


 

 

Đồng chí: Phạm Kim Cúc
Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  033.3876.229 

 Điện thoại di động:  0941208699

Phụ trách:  Quản lý chung

Email: phamthicuc@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Khuyến

Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  033.3876.229 

 Điện thoại di động:  

Phụ trách: Tham mưu nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách về phát triển Kinh tế - Xã hội; đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện về các chủ trương biện pháp, và việc vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Email: lexuankhuyen@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:  Phùng Ngọc Tuân
Chuyên viên
 

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  033.3876.229 

 Điện thoại di động:  

Phụ trách:  Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Kế hoạch đầu tư. Phối hợp cùng bộ phận “Một cửa” của Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Email: phungngoctuan@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí:  Bùi Lan Nhi
Chuyên viên
 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  033.3876.229 

 Điện thoại di động:  

Phụ trách:   Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình HĐND huyện quyết định; Thẩm định quyết toán ngân sách xã, các đơn vị dự toán thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện

Email: builannhi@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:  Ngô Minh Tuấn
Chuyên viên
 

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  033.3876.229 

 Điện thoại di động:  

Phụ trách:  thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
Cung cấp thông tin, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã. Theo dõi kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch - đầu tư và các chương trình mục tiêu, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội

Email: ngominhtuan@quangninh.gov.vn

 

             Chức năng, nhiệm vụ
            */ Chức năng:
1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện làm nhiệm vụ tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
*/ Nhiệm vụ:
                1. Công tác Tài chính Ngân sách Nhà nước.
                Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ “ về việc: hướng dẫn về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực quản lý tài chính công thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp”.
1.1.            Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính công trên địa bàn huyện.
1.2.      Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình HĐND huyện quyết định.
1.3.      Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để trình HĐND huyện quyết định.
-      Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để Uỷ ban nhân dân  huyện trình HĐND huyện quyết định; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được HĐND huyện quyết định. Lập quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước để Uỷ ban nhân dân huyện trình HĐND huyện phê chuẩn.
-      Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán và các xã,thị trấn.
1.4.      Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá cả: Thực hiện chế độ kế toán của cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp huyện quản lý.
-      Phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định của Pháp luật.
1.5.      Thẩm định quyết toán ngân sách xã, các đơn vị dự toán thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; lập quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện.
-      Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện  (bao gồm quyết toán ngân sách cấp huyện và quyết toán ngân sách cấp xã) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện trình HĐND huyện phê chuẩn, gửi Sở Tài chính theo quy định; Báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách (nếu có) gửi Sở Tài chính sau khi được HĐND huyện phê chuẩn.
-      Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo thẩm quyền. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện quản lý.
1.6.      Quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của Chính Phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
1.7.      Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
1.8.      Quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.
1.9.      Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính ngân sách và giá theo quy định.
1.10.  Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật tài chính công; giúp Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính công theo quy định của pháp luật.
1.11.  Tiếp nhận, định giá, tổ chức xử lý hàng hóa tịch thu sung quỹ Nhà nước của các cơ quan chống buôn lậu trên địa bàn huyện theo quy định.
1.12.  Theo dõi quản lý tài khoản tạm giữ, tài khoản chi phí phục vụ cho công tác chống buôn lậu, tài khoản quỹ phòng chống bão lụt của huyện. Quản lý nguồn kinh phí ủy quyền, các nguồn vốn tài trợ, vốn vay, vốn chương trình dự án, chương trình mục tiêu, vốn huy động khác…theo quy định của pháp luật và quy chế hiện hành.
                2. Công tác Kế hoạch - Đầu tư.
                Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 01/6/2004 thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ nội vụ “ về việc hướng dẫn về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Kế hoạch – Đầu tư thuộc UBND các cấp”.
                2.1 Giúp Uỷ ban nhân dân huyện triển khai các Quyết định, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
                2.2 Trình Uỷ ban nhân dân huyện các quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.
-      Tham mưu nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách về phát triển Kinh tế - Xã hội; đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện về các chủ trương biện pháp, và việc vận dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
2.3. Tổng hợp và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện các chương trình, kế hoạch hàng năm về danh mục đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thuộc nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện.
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện các cân đối chủ yếu về tài chính, ngân sách, vốn đầu tư xây dựng, các nguồn vốn viện trợ, vốn vay, vốn chương trình mục tiêu; các nguồn vốn thu hút đầu tư khác.
- Được Uỷ ban nhân dân huyện ủy quyền chủ trì thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
2.4. Cung cấp thông tin, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã. Theo dõi kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch - đầu tư và các chương trình mục tiêu, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội.
2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giúp Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về kế hoạch đầu tư phát sinh trên địa bàn.
2.6. Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Kế hoạch đầu tư.
2.7. Phối hợp cùng bộ phận “Một cửa” của Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2.8.   Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật .
3. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.
3.1. Thẩm định và trình Uỷ ban dân huyện phê duyệt, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định.
3.2. Đôn đốc và giám sát các ban quản lý dự án, chủ đầu tư trong việc tổ chức kiểm đếm, tính toán, xây dựng chính sách, phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Có trách nhiệm thực hiện thông tin báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề cho Uỷ ban nhân dân  huyện và các Sở ban ngành liên quan theo chế độ quy định.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 691
Đã truy cập: 3783608