Phòng Văn hóa và Thông tin

28/06/2023

 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

  1. Thông tin chung:

                Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin

                Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, phố Đông Tiến 2, Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên , tỉnh Quảng Ninh

                 Điện thoại: 0203.3742.988

                 Email:  phongvhtt.ty@quangninh.gov.vn 

 

  1. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

Đồng chí: Tạ Vĩnh Thắng
Trưởng phòng  

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  0203.3742.988

 Điện thoại di động:  0989609745 

Phụ trách:  Quản lý chung
Email:tavinhthang@quangninh.go.vn

 

Đồng chí: Dương Thị Hậu
Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  0203.3742.988

 Điện thoại di động:  0973997445

Phụ trách:  chương trình phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin (VHTT), thể dục thể thao (TDTT) và Du lịch, gia đình và Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản  thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân huyện

Email: duongthihau@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: 

Chuyên viên 

Số điện thoại văn phòng: 0203.3742.988
Số điện thoại di động: 

Email: nguyenthiphuongdung@quangninh.gov.vn

  Chức năng, nhiệm vụ
            */ Chức năng:
            1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Yên, tham mưu giúp uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hoá; thông tin; thể dục thể thao; du lịch; gia đình; bưu chính; viễn thông, internet, công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện bảo đảm sự thống nhất quản lý Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.
            2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực triếp của Uỷ ban nhân dân huyện. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
            */ Nhiệm vụ:
            1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, đề án, chương trình phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin (VHTT), thể dục thể thao (TDTT) và Du lịch, gia đình và Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản  thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân huyện.
            2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; Hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện những quy định của ngành Văn hoá, thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông về các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội truyền thống, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, hoạt động nghệ thuật, bảo vệ các di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh, dịch vụ văn hoá, thông tin, TDTT, gia đình, truyền thanh truyền hình, du lịch, báo chí, xuất bản, Công nghệ thông tin, Internet, viễn thông.
            3. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
            4. Phát hiện những nảy sinh trong quá trình quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của phòng trên địa bàn huyện và báo cáo, xin chủ trưởng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
            5. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá, gia đình, nghệ thuật, thông tin, truyền thanh truyền hình, du lịch, báo chí, xuất bản, Công nghệ thông tin, Internet, viễn thông trên địa bàn huyện; xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước và chính quyền địa phương; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.
            6. Cấp phép hoạt động và dịch vụ văn hoá, thông tin, TDTT trong phạm vi được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông phân cấp, uỷ quyền và theo quy định của Pháp luật.
            7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, TDTT, Truyền thanh truyền hình cho đội ngũ cán bộ chuyên môn từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển sự nghiệp VHTT, TDTT và Du lịch, gia đình và Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản  trên địa bàn.
            8. Đề xuất khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển sự nghiệp VHTT, TDTT và Du lịch, gia đình và Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản  trong toàn huyện.
            9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động các lĩnh vực thuộc phòng quản lý với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Quảng Ninh theo quy định.
            10. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 357
Đã truy cập: 4054258