Phòng Tài nguyên - Môi trường

29/06/2023


PHÒNG TÀI NGHUYÊN - MÔI TRƯỜNG 

1. Thông tin chung:

                        Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên - Môi trường

                         Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1 - Thị Trấn Tiên Yên

                         Điện thoại: 02033.3876.343

                   Email:  phongtnvmt.ty@quangninh.gov.vn 

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

Đồng chí: Mai Quang Vinh 
Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.212

Số điện thoại: 0913.193.688 

Phụ trác: Quản lý chung

Email: maiquangvinh.ty@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lương Ngọc Thanh
Phó phòng - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 0986132588

Phụ trác: Quản lý đất đai, và Văn phòng ĐKQSUĐ; Giải quyết đơn thư

Email: luongngocthanh@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Nguyễn Kim Khôi
Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 0968012686

Phụ trác: Môi trường, Văn phòng đăng ký

Email: nguyenkimkhoi@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí:  Đặng Xuân Lại
Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 

Phụ trác: Giao đất, Thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Email: dangvanlai@quangninh.gov.vn 

 

 

Đồng chí: Lê Song Toàn
Địa chính viên

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 0948385000

Phụ trác: Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động.

Email: lesongtoan@quangninh.gov.vn 

   

Đồng chí: Vũ Xuân Hoàng
Địa chính viên

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 0912361828

Phụ trác: Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động.

Email: vuxuanhoang@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Địa chính viên

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 

Phụ trác: Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động. Giá đất

Email: nguyenthuyhang@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Vũ Trần Ngọc Hoàng
Địa chính viên

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 

Phụ trác: Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động, Trực Hành chính công

Email: vutranngochoang@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Vi Quốc Hưng
Địa chính viên

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Số điện thoại văn phòng: 033.3876.343

Số điện thoại: 

Phụ trác: Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động, Trực Hành chính công

Email: viquochung@quangninh.gov.vn 

     

 

 

Chức năng, nhiệm vụ
            */ Chức năng:
            1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân huyện Tiên Yên có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc bản đồ và biển.
            2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của sở Tài nguyên và Môi trường.
            3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
            */ Nhiệm vụ:
            1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường theo thẩm quyền và tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện về các chủ trương, biện pháp quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình của địa phương.
            2. Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân huyện quy hoạch, kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên của huyện, của các xã, thị trấn và tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
            3. Giúp cho Uỷ ban nhân huyện triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành.
            4. Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác tài nguyên, sử dụng nguồn nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện việc giao đất cho tổ chức, cá nhân theo quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện và theo sự ủy nhiệm của cấp có thẩm quyền; Quản lý và theo dõi sự biến động về diện tích đất, về loại đất, về chủ sử dụng đất, chỉnh lý các tài liệu về đất đai, bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng; Quản lý các tiêu, mốc đo đạc, mốc địa chính; Thu thập và quản lý lưu trữ các tư liệu vể đo đạc, bản đồ về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nguồn nước theo phân cấp.
            5. Thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản của các cơ quan, đơn vị, của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên.
            6. Hướng dẫn và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ xã làm công tác Địa chín - Xây dựng.
            7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
            8. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trong việc tổ chức chỉ đạo quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên trên địa bàn. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý sử dụng tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường đối với các xã, thị trấn, các tổ chức và mọi công dân, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện, với các ngành chức năng hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Thu thập tài liệu và giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.
            9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.
            10. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.
            11. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận “một cửa” trong việc cấp giấy chứng nhận và xác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng các quy định của cơ chế “một cửa” đã được Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Yên ban hành.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 336
Đã truy cập: 3947003