Phòng Y tế

21/02/2024

 

 PHÒNG Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

 

1. Thông tin chung:

                Tên cơ quan: Phòng Y tế

                Địa chỉ: Phố Thống Nhất - Thị Trấn Tiên Yên

                 Điện thoại: 033.3876.221

               Email:  phongyt.ty@quangninh.gov.vn  

 

2. Tổ chức bộ máy:

  

012.JPG (585×855) 

Đồng chí: Đinh Văn Khôi
Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại cố định:  033.6292.221

 Điện thoại di động:  0973 943827

Phụ trách:  Quản lý chung

Email: dinhvankhoi.ty@quangninh.gov.vn

   Đồng chí:  

Phó phòng

Số điện thoại văn phòng: 033.629.221
Số điện thoại di động: 

   

Đồng chí: Kiều Văn Ánh
Chuyên viên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cố định:  033.6292.221

 Điện thoại di động:   

Phụ trách:  thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa  bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Email: kieuvananh@quangninh.gov.vn 

           

 

 

Chức năng, nhiệm vụ
            */ Chức năng:
            1. Phòng Y tế huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Y tế, dân số  trên địa bàn huyện. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành ở cấp huyện.
            2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.
            */ Nhiệm vụ:
            1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện:
            a/ Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển Y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện;
            b/ Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; Dân số- Kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
            2.Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền phổ biến cho nhân dân về các lĩnh vực: y tế cơ sở, y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, trang thiết bị y tế, dân số.
            3. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa  bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
            4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.
            5. Hướng dẫn Trạm y tế và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm phòng, chống các dịch bệnh.
            6. Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của cơ quan và được trang bị, cấp phát cho các trạm y tế xã, thị trấn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
            7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Y tế.
            8. Phối hợp với cơ quan chức năng của huyện để giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật  lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý.
            9. Giúp UBND huyện quản lý, sử dụng tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên dân số thuộc phòng y tế, các trạm y tế và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND huyện.
10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 811
Đã truy cập: 4103268