Phòng Giáo dục và Đào tạo

30/12/2022

 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN YÊN

 

1. Thông tin chung:

               

                 Tên cơ quan: Phòng Gáo dục và Đào tạo

                 Địa chỉ: Phố Quang Trung - Thị Trấn Tiên Yên

                 Điện thoại: 033.3740.495

                Email:  phonggdvdt.ty@quangninh.gov.vn

 2. Tổ chức bộ máy:

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Mây
Trưởng phòng

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

  • Trình độ chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại văn phòng: 033.3876.363
    Số điện thoại di động: 0988148290 
  • Phụ trách chung, Trung học Cơ sở
    Email: nguyenthimay@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Bích Hồng
  Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động:    0981.959.618

Phụ trách: Tiểu học và Mầm non

Email: dothibichhong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Mai Hiền
  Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động:    

Phụ trách: Kế toán

Email: vuthimaihien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

             Chức năng, nhiệm vụ
            */ Chức năng:
           1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Tiên Yên, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cở sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Pháp luật; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.
         3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
           
*/ Nhiệm vụ:
  1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:
 1.1. Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của cấp có thẩm quyền về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
  1.2. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, đề án, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1.3. Dự thảo các phương án, thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các hồ sơ thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập); dự thảo các văn bản liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường Trung học cơ sở; trường Phổ thông cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Tiểu học; Mầm non; và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.
2. Hướng dẫn:
2.1. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục;
2.2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện.
2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.
3. Thực hiện:
3.1. Chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục và đào tạo, các hoạt động khác có liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo theo quy định của ngành và theo quy định của pháp luật.
3.2. Cải cách hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
3.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3.4. Ký hợp đồng làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được tuyển dụng (kể cả công chức, viên chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo).
3.5. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định.
3.6. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất và các báo cáo khác về thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở giáo dục và Đào tạo. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp:
4.1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện.
4.2. Phối hợp với Phòng Nội vụ: Xây dựng kế hoạch biên chế, xác định vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên. Trình phương án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập theo quy chế phân cấp và quản lý cán bộ; công nhận hay không công nhận Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.
4.3. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn các trường học xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4.4. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp và quy định của pháp luật.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1675
Đã truy cập: 3780054