Phòng Dân tộc

29/06/2023

 PHÒNG DÂN TỘC

 

1. Thông tin chung:

                Tên cơ quan: Phòng Dân tộc

          Địa chỉ: Tầng 2 – Khu liên cơ quan – phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên – Huyện Tiên Yên – Tỉnh Quảng Ninh               

            Điện thoại:  033.3741.955

           Email: phongdt.ty@quangninh.gov.vn 

 

2. Tổ chức bộ máy:


 

 

Đồng chí: Nông Thao Trường
Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại di động: 

Số điện thoại văn phòng: 033.3741.955

Email:    nongthaotruong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Tạ Quang Sáng
Phó phòng

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3741.955
Số điện thoại di động:  0936.648.699

Email:   taquangsang@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nình Văn Thọ

Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 033.3741.955 
Số điện thoại di động: 0399.023.168

Email:   ninhvantho@quangninh.gov.vn            Chức năng, nhiệm vụ
            */ Chức năng:
    1.Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

 

 

    2. Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

           */ Nhiệm vụ: 

 

    1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện:

    a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện

    b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

    2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định cạnh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

    3. Thường trực giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

    4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban  nhân dân tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

    5. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

    6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của Pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

    7. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện.

    8. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức của người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

    9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

    10. Thực hiện và nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 840
Đã truy cập: 4052609