Thông báo số: 135/TB-UBND ngày 13/10/2021 V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý 3 năm 2021

13/10/2021 09:11

THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý 3 năm 2021

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tiên Yên Quý 3 năm 2021

Tệp đính kèm