Tiêu đề Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.
Cơ quan
Lĩnh vực văn bản LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
Nội dung

 

 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đề nghị trợ cấp hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc lập hồ sơ theo quy định, nộp qua bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2:

+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối tượng và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày.

Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu Không  ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. Nộp hồ sơ qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tượng.

- Bước 3:

+ Cán bộ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không được trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký quyết định trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai thông tin hộ gia đình theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

- Bản sao Sổ hộ khẩu;

- Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đối với trường hợp người khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.

* số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

d) Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và 42 ngày làm việc nếu xảy ra khiếu nại, tố cáo (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:

- Uỷ ban nhân dân cấp xã: 22 ngày làm việc (32 ngày làm việc nếu có khiếu nại, tố cáo).

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 10 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người khuyết tật, đại diện gia đình có người khuyết tật, người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

        - Tờ khai thông tin của người khuyết tật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội);

        - Tờ khai thông tin hộ gia đình của người khuyết tật (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

        - Thông tư  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

 

 

Tệp tin đính kèm

Mẫu đơn TT 9.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 276
Đã truy cập: 3959115