Nhân dân, cán bộ phường Kim Sơn hướng đến ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2021

Hướng về ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2021

19/11/2021 11:15

 

                  Kính thưa: Toàn thể các đồng chí và nhân dân!

                 * Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

- Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

* Đối với phường Kim Sơn là phường nằm giữa trung tâm thị xã Đông Triều trong những năm vừa qua cả hệ thống chính trị của phường đã tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc xây dựng, phát triển các tiêu chí đô thị văn minh, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn phường. Kim Sơn hiện có trên 9.000 nhân khẩu với 5 khu hành chính, trên địa bàn có gần 80 công ty, doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, có cụm công nghiệp Kim Sen thu hút trên 5.000 lao động của địa phương và các đơn vị lân cận cho thu nhập bình quân từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Từ địa phương cơ bản là sản xuất nông nghiệp năm 2004 thì đến nay địa phương đã là một trong những phường có tỷ lệ công nghiệp, thương mại đứng đầu của thị xã, tổng giá trị sản xuất năm 2021 của phường đạt đạt trên 3.000 tỷ đồng, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 87,0 %; dịch vụ, thương mại 9,50%, nông nghiệp 2,70%. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được phát triển mạnh mẽ và đồng bộ. Tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng so với năm trước, cuối năm 2021 hộ nghèo không còn, hộ cận nghèo là 21 hộ chiếm tỷ lệ 0,79%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả cao 100% khu phố có đội văn nghệ, các đội bóng đá và các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển mạnh từ các tổ dân cư, khu phố đến phường, số gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2020 đạt 95,27%, năm 2021 đạt 96,36%, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 2.311 hộ chiếm 91,52%, 5/5 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, khu phố văn minh đô thị, Đảng bộ các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được cấp trên đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được trong những năm qua của cán bộ, nhân dân phường Kim Sơn đặc biệt là từ năm 2010 đến nay tổ chức MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã đóng góp thành tích không nhỏ trong hành trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó có 02 cuộc vận động lớn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã thực sự thu hút sự tham gia của nhân dân trên địa bàn, các phong trào lan tỏa mạnh mẽ như xây dựng tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp, ngày chủ nhật xanh, hiến đất vật kiến trúc mở rộng đường, xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng tổ dân cư đoàn kết, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19... qua phát động và thực hiện phong trào đã có nhiều đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ dân phố, cá nhân có những sáng kiến hay, hiệu quả được cán bộ, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng ghi nhận. Công tác cải cách hành chính trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực từ cán bộ, công chức, viên chức đến người dân trên địa bàn, các chỉ số đo lường về cải cách hành chính của Kim Sơn được cấp trên ghi nhận đánh giá cao, tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết trên môi trường mạng hiện nay ở mức độ 3 đạt trên 90%, các quy trình giải quyết thực hiện theo đúng quy định đã nâng cao được nhận thức, trình độ của cán bộ, công chức và người dân lên một tầm cao mới.

          Kính thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân! Năm 2021 là năm thứ 2 thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường Kim Sơn khóa 25, năm có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân cả nước đây là năm diễn ra đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lịch sử trọng đại của dân tộc bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát cũng đã ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động trong đó có nền kinh tế trên thế giới cũng như ở trong nước xong với sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã đồng thuận với sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa bàn phường đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch vì vậy mà kinh tế trên địa bàn phường nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung vẫn ổn định phát triển tốt, nhân dân chấp hành nghiêm túc theo chỉ đạo của các cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về công tác phòng chống dịch.

       * Kính thưa: Toàn thể các đồng chí và nhân dân!

- Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hàng năm, lịch sử dân tộc Việt Nam ta từ xưa tới nay luôn luôn được bảo tồn và phát triển, việc xây dựng và phát huy sức mạnh tự thân của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân cũng như trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta luôn gắn liền với ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân tộc đã được hình thành và củng cố trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam và được lịch sử ghi chép “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng” và “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở lý luận là những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin về đại đoàn kết: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của Cách mạng. Người đã nêu ra những luận điểm có tính chân lý:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Sự đa dạng phong phú của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là kết quả của quá trình giao thoa bản sắc văn hóa của các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Từ ngàn đời nay, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, việc tổ chức các ngày lễ hội đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của các cộng đồng khu dân cư. Các hình thức lễ hội được tổ chức để ăn mừng chiến thắng, mừng mùa màng bội thu, để tưởng nhớ đến các vị anh hùng đã có công trong đánh đuổi giặc ngoại xâm, trong khai hoang lập làng; để cầu việc làm ăn gặp nhiều may mắn; để lưu giữ những phong tục, tập quán.

Sự nghiệp đổi mới ngày nay đã đặt ra yêu cầu mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sự ra đời của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình củng cố và mở rộng về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu đặt ra là phải có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục tập quán của từng vùng, miền, từ điều kiện tự nhiên đến truyền thống văn hóa. Để thực hiện được điều đó phải hướng công tác Mặt trận về cơ sở, về từng khu dân cư, từng gia đình, tạo tiền đề cho việc xây dựng mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư đến mối xã, phường, huyện, tỉnh. Đó là cơ sở cốt yếu để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó. Để phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định lấy ngày 18/11/1930, ngày Đảng chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất để làm ngày Mặt trận thống nhất. Từ đó đến nay, hàng năm, đến ngày 18/11, Mặt trận các cấp đã đề ra chương trình, nội dung mới và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi ở từng cộng đồng dân cư trong cả nước nói chung và phường Kim Sơn nói riêng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa quan trọng, là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh Quảng Ninh nói chung Đông Triều nói riêng phấn khởi thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, hoàn thiện các tiêu chí để đạt Thành phố vào năm 2022, đồng thời tích cực phòng chống dịch Covid-19 gắn với đánh giá 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn phường, qua đây cũng khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Mặt trận trong tập hợp quần chúng nhân dân để xây dựng phát triển quê hương đất nước nói chung xây dựng phường Kim Sơn nói riêng ngày một phát triển vững mạnh, với tinh thần phấn khởi trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cán bộ, nhân dân phường Kim Sơn quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã Đông Triều phấn đấu xây dựng Đông Triều đạt tiêu chí Thành phố vào năm 2022./.

                             Thực hiện: Cương Quyết

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 219712