Tổ chức bộ máy

14/07/2020 16:12

 1. Thông tin chung
           Tên cơ quan:  Uỷ ban nhân dân Thị trấn Bình Liêu
           Địa chỉ         :  Thị trấn Bình Liêu - Bình Liêu - Quảng Ninh 
           Điện thoại    :   02033878428
           E-mail         : ubndthitran.bl@quangninh.gov.vn

 

 1. Tổ chức bộ máy                               

 

 1. Hoàng Thị Nghị
 2. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Bình Liêu
 3. Số điện thoại cơ quan: 02033878072 - di động: 0915354000
 4. HTCV: hoangthinghi@quangninh.gov.vn  

 


Tô Thị Thân
  Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Bình Liêu
Số điện thoạicơ quan: 02033751895 di động: 0367302186

 

Ông Ngô Tiến Quang
  Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Bình Liêu
Số điện thoại di động:0912978636

 

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thị trấn Bình Liêu:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Thị Nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 

2

Ngô Tiến Quang

Phó Chủ tịch UBND

 

3

Tô Thị Thân

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

 1. Chức năng, nhiệm vụ của UBND xã:

Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 như sau:

Điều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

 1. Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân xã gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

 1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

 1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.
 2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã.
 3. Tổ chức thực hiện ngân sách xã; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.
 6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã;
 2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;
 3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã;
 4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ xã đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;
 5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân xã để đề nghị Hội đồng nhân dân xã bãi bỏ;
 6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;
 7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;
 8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;
 9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 87777