Thực hiện xây dựng Kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

23/07/2021 15:16

Ngày 16 tháng 7 năm 2021 UBND huyện Vân Đồn ban hành văn bản số 1956/UBND-VP về việc “thực hiện xây dựng kế hoạch PCD Covid-19 tại các CSSXKD và cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Theo đó Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối họp với Ban Quản lý Khu kinh tế huyện Vân Đồn triển khai hướng dẫn và yêu cầu các công ty, doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn quản lý xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và Phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc covid-19, tổ chức xác nhận và đôn đốc các đơn vị thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế.

2. Giao UBND các xã, thị trấn:

Triển khai hướng dẫn và yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc địa bàn quản lý xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và Phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức cho người ở trọ, chủ nhà trọ thực hiện ký cam kết và xác nhận cam kết theo mẫu của Bộ Y tế.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, cam kết của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn quản lý.

3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đã ban hành phương án phòng chống dịch, ký cam kết theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 “V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn và xây dựng Phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh” phải thực hiện rà soát, xây dựng lại Ke hoạch và Phương án theo đúng hướng dẫn tại văn bản này.

4. Đối với các đơn vị không thuộc đối tượng theo hướng dẫn tại văn bản số 552/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 và các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ chuyên ngành.

5. Sau khi Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, Phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc Covid-19 của các cơ sở sản xuất kinh doanh được phê duyệt; cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 của chủ nhà trọ được xác nhận, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiếm tra, giám sát định kỳ và đột xuât việc thực hiện; xử lý nghiêm vi phạm theo quy định hiện hành.

Tệp đính kèmGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 40
Đã truy cập: 99321