Ủy ban nhân dân

11/01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CÔ TÔ

1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan  : Đảng ủy thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu III thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 
          Điện thoại     : 02033889130

2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cô Tô

Đồng chí  Ngô Văn Liệu -  Chủ tịch thị trấn Cô Tô
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0973403767
Hộp thư công vụ: ngovanlieu@quangninh.gov.vn 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung 

Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 36, Điều 71 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015. Lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân thị trấn, của các Thành viên Ủy ban nhân dân thị trấn; các cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn và các Trưởng khu.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Nội chính; Đối ngoại; Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và lao động thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý; Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, quản lý địa giới hành chính; Phụ trách công tác quy hoạch, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; Phòng chống thiên tai - Tìm kiến cứu nạn - Phòng cháy chữa cháy; Làm chủ tài khoản ngân sách thị trấn, chỉ đạo điều hành các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác liên quan đến địa phương. Trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Chỉ đạo công tác An ninh - Quốc phòng; Quản lý và tổ chức sử dụng công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật. Trực tiếp ký các báo cáo, Tờ trình, Công văn trình Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thị trấn và các văn bản pháp quy, các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị trấn. Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn.

Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Tài chính - Kế toán; Địa chính - Xây dựng; Công an, Quân sự; phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thị trấn. Làm Trưởng các Ban, Tổ chức xã hội phối hợp liên ngành của thị trấn theo lĩnh vực phụ trách công việc phân công của Ủy ban nhân dân. Trực tiếp phụ trách công tác quản lý đất đai.

Giữ mối liên hệ làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn, các đơn vị ngành dọc và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Trực tiếp phụ trách địa bàn các khu: Khu 3 và Khu 4.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân câps, ủy quyền.

 

Đồng chí Vũ Thanh Tuấn - Phó chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915806289
Hòm thư điện tử công vụ: vuthanhtuan.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Phụ trách công tác văn hóa - thể thao, giáo dục, y tế, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thanh niên; phụ trách lĩnh vực vay vốn của các tổ chức xã hội; Giúp Chủ tịch trong công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

Điều hành các công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn ủy quyền lại khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch giao giải quyết công việc cụ thể; Ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự).

Trực tiếp phụ trách bộ phận Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch; Phụ trách các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục... của địa phương. Trực tiếp giải quyết công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, công tác cải cách hành chính của thị trấn.

Có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các công việc khác liên quan đến lĩnh vực được phụ trách, quản lý.

Trực tiếp phụ trách địa bàn các khu: Khu 1.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công trực tiếp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Chỉ huy trưởng quân sự
 
Trình độ chuyên môn: Đại học quân sự
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986362632
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenxuanhong.ct@quanginh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quân sự


Nhiệm vụ:

Trong công tác tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác do Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy và Uy ban nhân dân thị trấn giao.

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 263843