Các bộ phận chuyên môn

08/08/2023

 

1. Thông tin chung 


          Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu III thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 

2. Phân công nhiệm vụ của Công chức thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn

2.1 Công chức Văn phòng - Thống kê

(1) Bà Hoàng Thị Liên, Công chức Văn phòng - Thống kê (Trực tiếp phụ trách bộ phận)

- Họ tên: HOÀNG THỊ LIÊN

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0962806715

- Hộp thư điện tử công vụ: hoangthilien.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn. Làm công tác thư ký các kỳ họp Ủy ban nhân dân thị trấn. Là đầu mối tổng hợp làm thanh toán tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn.

Thừa lệnh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đôn đốc các ngành, công chức chuyên môn về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quản lí công văn đi, đến của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn.

Thường trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” lĩnh vực Nội vụ, Công thương, lĩnh vực khác.

(2) Ông Từ Hải Hưng, Công chức Văn phòng - Thống kê

Họ và tên: TỪ HẢI HƯNG

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0961352588

- Hộp thư điện tử công vụ: tuhaihung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân thị trấn; thống kê; tổ chức triển khai trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng phục vụ các kỳ họp, hội nghị, các cuộc làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn; là đầu mối tổng hợp làm thanh toán tài chính của Hội đồng nhân dân.

Tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, quý, năm của báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn;

Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp; Thư ký Ban Chỉ đạo ISO 9001 - 2015;

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, kỷ luật, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thị trấn; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

 

  2.2 Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

(1) Ông Bùi Đức Quang, Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường (Trực tiếp phụ trách bộ phận)

 

- Họ và tên: BÙI ĐỨC QUANG

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng, đô thị và môi trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0979207969

- Hộp thư điện tử công vụ: buiducquang.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Công tác xây dựng, đô thị, tài nguyên - môi trường, giao thông, nông nghiệp, ngư nghiệp, giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

(2) Ông Phạm Đức Hải, Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường

 

- Họ và tên: Phạm Đức Hải

- Chức vụ: Công chức địa chính Xây dựng, Đô thị và Môi trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình đội lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0379 469 222

- Hộp thư công vụ: phamduchai@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Xây dựng - Môi trường.

 2.3 Công chức Tài chính - Kế toán

(1) Bà Đỗ Thị Loan, Công chức Tài chính - Kế toán (Phụ trách kế toán cơ quan)

 

- Họ tên: ĐỖ THỊ LOAN

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0976439410

- Hộp thư điện tử công vụ: dothiloan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Làm phụ trách kế toàn của đơn vị.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân trong công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; Thực hiện các hoạt động quản lý chấp hành chế độ tài chính ngân sách quản lý đầu tư công. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách trên địa bàn thị trấn.

Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách thị trấn và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; công khai tài chính theo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (Kế toán chi ngân sách thị trấn, kế toán các quỹ công chuyên dùng và hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,…) theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện hoạt động chi khối Đảng ủy - Ủy ban nhân dân thị trấn theo quy định của pháp luật.

 

(2) Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Công chức Tài chính - Kế toán

 

- Họ tên: NGUYỄN NGỌC DŨNG

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0359638388

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenngocdung.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương theo quy định; Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật (thực hiện quản lý sổ bộ, trực tiếp tham mưu, quản lý sổ theo dõi tài sản công). Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách trên địa bàn thị trấn.

Trực tiếp thanh quyết toán hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán chi), trực tiếp thực hiện hoạt động chi của Hội đồng nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị trấn và các khu theo quy định của pháp luật.

Quản lý hồ sơ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội.


  (3)
Ông Đàm Đình Hưng, Công chức Tài chính - Kế toán

 

- Họ tên: ĐÀM ĐÌNH HƯNG

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0984694612

- Hộp thư điện tử công vụ: damdinhhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trưng dụng công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương huyện Cô Tô

 

2.4 Công chức Tư pháp - Hộ tịch


(1) Bà Nguyễn Thị Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

- Họ tên: NGUYỄN THỊ HOA

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0363354004

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthihoa1.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư và công tác giáo dục tại địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch. Tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh tra.

 

 2.5 Công chức Văn hóa - Xã hội

(1) Ông Vũ Văn Toàn, Công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao

 
 

- Họ và tên: VŨ VĂN TOÀN
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Lý Nhà Nước
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0972486138
- Hộp thư điện tử công vụ: vuvantoan.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn. Hướng dẫn, thực hiện quản lý thiết chế nhà văn hóa. Trực tiếp quản lý các tài sản thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền;

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng khu xây dựng Hương ước, Quy ước ở khu dân cư và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn thị trấn. Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về du lịch, an toàn thực phẩm.

Tham mưu thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở cấp xã theo quy định của pháp luật.

 

 (2) Ông Nguyễn Sỹ Bôn, Công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách Lao động thương binh và xã hội

 

- Họ tên: NGUYỄN SỸ BÔN

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0976682099

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyensybon.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Lao động – Thương binh và Xã hội

Trực tiếp thực hiện thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề, trẻ em trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn;

Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thư viện.

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 133
Đã truy cập: 357057