Các bộ phận chuyên môn

05/05/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CÔ TÔ

1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan  : Ủy ban nhân dân thị trấn Cô Tô
          Địa chỉ          : Khu III thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh 

2. Phân công nhiệm vụ của Công chức thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn

2.1 Công chức Văn phòng - Thống kê

(1) Bà Hoàng Thị Liên, Công chức Văn phòng - Thống kê (Trực tiếp phụ trách bộ phận)

Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0962806715
Hòm thư điện tử công vụ: hoangthilien.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng HĐND-UBND

(2) Ông Từ Hải Hưng, Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng QTVP
Trình độ LLCT: Trung cấp 
Điện thoại di động: 0961352588
Hòm thư điện tử công vụ: tuhaihung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng cấp ủy 

Nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn;

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức tiếp dân; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính, tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.

  2.2 Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

(1) Ông Bùi Đức Quang, Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường (Trực tiếp phụ trách bộ phận)

 
Trình độ chuyên môn: Đai học quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979207969
Hòm thư điện tử công vụ: buiducquang.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai

(2) Ông Phạm Đức Hải, Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường

 
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp khoa Nông học                                                                                                            
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0967.483.444
Hòm thư điện tử công vụ: phamduchai@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Xây dựng, trật tự đô thị

 Nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn;

- Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định hoặc báo cáo cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.

 2.3 Công chức Tài chính - Kế toán

(1) Bà Đỗ Thị Loan, Công chức Tài chính - Kế toán (Phụ trách kế toán cơ quan)

 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976439410
Hòm thư điện tử công vụ: dothiloan@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính 

 

(2) Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Công chức Tài chính - Kế toán

 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0359638388
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenngocdung.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chi ngân sách cho khối Đảng, Hội đồng nhân dân và các khu dân cư


  (3)
Ông Đàm Đình Hưng, Công chức Tài chính - Kế toán

 
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: 
Điện thoại di động: 0984694612
Hòm thư điện tử công vụ: damdinhhung@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trưng dụng công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương huyện (từ tháng 7/2022)

Nhiệm vụ: 

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản...) theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.

2.4 Công chức Tư pháp - Hộ tịch

(1) Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Trực tiếp phụ trách bộ phận)

 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0934358277
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthilananh.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hộ tịch

(2) Bà Nguyễn Thị Hoa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ LLCT:  Trung cấp
Điện thoại di động: 0363354004
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthihoa1.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân

Nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

- Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư và công tác giáo dục tại địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

- Nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; Duy trì thực hiện lịch tiếp công dân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.

 2.5 Công chức Văn hóa - Xã hội

(1) Ông Vũ Văn Toàn, Công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao

 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0972486138
Hòm thư điện tử công vụ: vuvantoan.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Thông tin - tuyên truyền

 (2) Ông Nguyễn Sỹ Bôn, Công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách Lao động thương binh và xã hội

 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công tác xã hội
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976682099
Hòm thư điện tử công vụ: nguyensybon@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH 

Nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, gia đình và trẻ em trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn;

- Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

- Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội; tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn;

- Theo dõi công tác an toàn thực phẩm; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng khu xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn giao.


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 99
Đã truy cập: 248568