Ban Tuyên giáo Thành uỷ

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH UỶ CẨM PHẢ

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 Tên cơ quan: BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẨM PHẢ

 - Địa chỉ: số 374 đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả

- Điện thoại: 0203.3862.219

- Email: btg.cp@quangninh.gov.vn

 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

 1. Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố: Ông Trương Thành Công

  

- Ngày sinh : 27/6/1966
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.862.255
- Điện thoại di động : 0915.985.859 

- Email:truongthanhcong@quangninh.gov.vn

 

2. Phó Trưởng ban Tuyên giáo

- Đồng chí: Trịnh Thị Huệ

- Ngày sinh: 14/02/1968

- Trình độ chuyên môn: - Đại học Kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao Cấp

- Điện thoại: 0931.598.998

- Email: hueanh1968@gmail.com

 

3. Phó Trưởng ban tuyên giáo

 
 
 •  Đồng chí: Bùi Xuân Hẹn
 • Ngày sinh : 11/01/1978 
  - Dân tộc : Kinh
  - Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý văn hóa
  - Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
  - Điện thoại di động : 0976.179.183

- Email: buixuanhen.cp@quangninh.gov.vn

4. Phó giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố 

 

 

- Đồng chí  LÊ VIẾT VEN

- Ngày sinh: 23/01/1963

- Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư cơ điện

                                       - Đại học Sư phạm Ngoại ngữ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3861.512 - DĐ: 0913.251.936

- Email: levietven.cp@quangninh.gov.vn

 

 5. Công chức

 

 - Đồng chí: Hà Thị Minh Hải

 - Ngày sinh: 12/01/1981

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0916.528.598

- Email: Haminhhai81@gmail.com

 

 6. Công chức

  

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Hương

- Ngày sinh: 04/07/1988

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Việt Nam học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0973.165.933 

- Email: buithikimhuong.cp@quangninh.gov.vn

 

 III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của Thành phố; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.

 Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Thành ủy.

 2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

 1. a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trên địa bàn Thành phố. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
 2. b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết Đại hội; xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo.
 3. c) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của Thành phố, của Tỉnh, đất nước.
 4. d) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Thành phố đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ Thành phố.

đ) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

 1. e) Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.
 2. f) Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

 1. a) Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, kết luận của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy trong lĩnh vực Tuyên giáo.
 2. b) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 3. c) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp ủy xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị của Thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.
 4. d) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ Thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

2.4. Phối hợp

 1. a) Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

 1. b) Cơ quan Tổ chức - Nội vụ xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.  
 2. 2.5.  Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1237
Đã truy cập: 9620332