Ban Dân Vận

BAN DÂN VẬN THÀNH UỶ CẨM PHẢ

 

GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ: Số 374 Phường Cẩm Trung Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 

- Email:

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY: Gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 01 chuyên viên

 

 

1. Trưởng Ban:

 

 - Đồng chí: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 • Chức vụ: Ủy viên BTV, 
 • - Ngày sinh: 14/05/1976
  - Dân tộc: Kinh
  - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán; Ths Quản lý giáo dục.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3711.545
-Email: nguyenthiphuong@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung các hoạt động của Ban. Trực tiếp phụ trách công tác cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; giữ mối liên hệ, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố. Theo dõi công tác dân vận của Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các hội quần chúng.

 

Theo dõi Đảng bộ  phường Mông Dương; các xã Dương Huy, Cộng Hòa, Cẩm Hải.

 

 

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Tiến Như

 • Ngày sinh: 02/02/1966
 • Dân tộc: Kinh
 • SĐT: 0912622099
 • Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán; Thạc sỹ: Quản trị kinh doanh;
 • trình độ lý luận chính trị: cao cấp;
 • Email: nguyennhu0266@gmail.com

-

 

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, theo dõi hoạt động của khối vận các phường, xã; nắm và theo dõi công tác dân vận của các cơ sở Đảng khối doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và công tác dân vận chính quyền. Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố. Điều hành hoạt động chung của Ban khi Trưởng ban đi công tác.

 

Theo dõi các Đảng bộ các phường: Quang Hanh, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cửa Ông.

 

2. Phó trưởng Ban: Bà: VŨ THỊ HẰNG

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 033.3861036

- Di động: 0918.518.399

- Email: vuthihang.cp@quangninh.gov.vn

 

Giúp Trưởng ban phụ trách công tác Dân tộc- Tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; theo dõi các cuộc vận động, phong trào thi đua và công tác “Dân vận khéo”; chịu trách nhiệm về công tác nắm tình hình nhân dân; báo cáo các chương trình phối hợp của Ban; chỉ đạo, theo dõi công tác dân vận của các cơ sở Đảng khối hành chính - sự nghiệp.

 

Theo dõi Đảng bộ các phường, xã:  Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Trung, Cẩm Sơn.

 

3. Chuyên viên: Bà: NGUYỄN THỊ LAN ANH

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại: 033.3861036

- Di động: 0979.539.499

-Email: nguyenthilananh.cp@quangninh.gov.vn

Quản lý công văn đi - đến, tài liệu công tác của Ban; in ấn, phát hành tài liệu của Ban; giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố. Tổng hợp các báo cáo định kỳ, báo cáo tình hình nhân dân; viết tin bài cho bản tin dân vận của tỉnh.

 

Theo dõi các Đảng bộ các phường: Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Tây, Cẩm Đông.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

          1- Chức năng:

          - Là một Ban thuộc hệ thống các ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác Dân vận của hệ thống chính trị Thành phố, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc.

          2- Nhiệm vụ của Ban Dân vận Thành uỷ

          1.1- Nghiên cứu, đề xuất:

          - Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ. Chuẩn bị, tham gia dự thảo nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành uỷ.

          Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ thể chế hoá các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận.

          1.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận. Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.

          - Bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho các cấp uỷ và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở. Tham gia ý kiến với cơ quan chính quyền trong việc thể chế hoá nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận.

          1.3- Thẩm định, thẩm tra:

          Thẩm định, thẩm tra các đề án về công tác dân vận trước khi trình BTV Thành uỷ. Tham gia thẩm định các đề án, dự án trước HĐND, UBND Thành phố, các ngành thuộc lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan đến công tác dân vận, quyền làm chủ của nhân dân.

          1.4- Phối hợp:

          - Phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ trong việc tham gia quản lý cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

          - Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan trong công tác vận động quần chúng, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận.

          - Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, hội quần chúng vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          1.5- Thực hiện một số nhiệm do Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao:

          - Nắm tình hình hoạt động của MTTQ Thành phố và các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thường trực Thành uỷ.

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 783
Đã truy cập: 10309804