Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy


 ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG
 - Tên cơ quan: Ủy ban kiểm tra Thành ủy Cẩm Phả
 - Địa chỉ: 374 Trần Phú - phường Cẩm Trung - Tp.Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại: 0203.3711546 – 0203.3862240
         
         
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
       
1. Thủ trưởng cơ quan : Nguyễn Tiến Phong  
 

- Ngày sinh: 22/11/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cơ quan: 02033.711.546; 0982.710.577

-Email: nguyentienphong.cp@quangninh.gov.vn 

        
 1. Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan: Vũ Thị Minh Hải
  
 

- Ngày sinh: 12/03/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0986.385.575

- Email: vuthiminhhai78@gmail.com.vn

 

 3. Phó Thủ trương cơ quan: Bà:Ngô Thị Thanh

   
 

- Ngày sinh: 22/12/1983

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LL chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0936872998

- Email: ngothithanh22121983@gmail.com
          
  4. Ủy Viên : Ông Bùi Anh Tuấn
 

- Ngày sinh: 28/04/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

- Trình độ LL chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0984.573.919

- Email: tuankiemtra@gmail.com
 
 
5. Chuyên viên: Nguyễn Việt Anh
  

- Ngày sinh: 28/03/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học

- Trình độ LL chính trị: 

- Điện thoại di động: 093.283.1986

- Email: vietanh.campha@gmail.com
 

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.
 2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
 2. a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định, cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy.
 3. b) Chuẩn bị các vụ việc, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
 4. c) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Thành phố; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.
 5. d) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Thành phố.

          đ) Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Thành ủy khi cần thiết.

 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

          Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ Thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng

 1. Thẩm định, thẩm tra

          Thẩm định đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ thành phố trước khi trình Ban Thường vụ, Thành ủy.

 1. Công tác phối hợp
 2. a) Với Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Thành ủy.
 3. b) Với Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.
 4. c) Với các cơ quan thuộc khối Nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
 5. d) Với các ban đảng giúp Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

đ) Với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy Thành phố và cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.
 2. a) Bố trí phân công cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý 06 tháng và 1 năm.
 3. b) Thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giúp Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng.
 4. c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành và ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc theo các quy định của Đảng.
 5. d) Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định; tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8127
Đã truy cập: 10728696