Ủy ban nhân dân Thành phố

..1. Thông tin chung:
Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả 
Địa chỉ           : Số 376 - Đường Trần Phú - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh 
Điện thoại      : 0203.3.862.291 
Fax                : 0203.3.862.363 
E-mail            : ubndcp@quangninh.gov.vn

 

2. Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

 


1) Chủ tịch UBND Thành phố: ông Nguyễn Mạnh Cường

 

 

- Năm sinh: 05/07/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế; Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: nguyenmanhcuong.cp@quangninh.gov.vn

 

 

           Nhiệm vụ: 

 1. a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo Điều 57 và Điều 121 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, quản lý chung về mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn.
 2. b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Nội chính; Đối ngoại, Quốc phòng - An ninh; Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; Công tác quy hoạch; Địa giới hành chính; Kế hoạch, tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách; Quản lý nhà nước về đất đai đối với các tổ chức; Công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện; Công tác Nội vụ,  Thanh tra; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Quyết định những chủ trương lớn trên các lĩnh vực. Tiếp công dân định kỳ và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Trực tiếp phụ trách công tác Dân vận của chính quyền thành phố và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ. Các chủ trương lớn, những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng trên các lĩnh vực khác do Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xét thấy cần phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

 1. c) Giữ mối quan hệ với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và các Sở, ban, ngành của Tỉnh (ký các văn bản, tờ trình, đề nghị xin cơ chế, chính sách với Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc uỷ quyền cho Phó Chủ tịch ký). Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Thành uỷ, Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Chi cục thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô, Kho bạc nhà nước Cẩm Phả.
 2. d) Thực hiện chức trách, nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân thành phố.

đ) Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố. Trưởng Ban an toàn giao thông thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố; Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành khác (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của thành phố theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công các Phó Chủ tịch giải quyết một số công việc trọng tâm, đột xuất trong từng thời kỳ.

 1. e) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị (Lĩnh vực quy hoạch, đầu tư), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2) Phó Chủ tịch UBND Thành phố: ông Phạm Văn Kính

 

 

- Ngày sinh: 17/03/1965
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Email: phamvankinh@quangninh.gov.vn

 

            Nhiệm vụ: 

            Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

-

 1. a) Được phân công làm Thủ trưởng Cơ quan Chính quyền thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Cơ quan Chính quyền thành phố.
 2. b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Lĩnh vực Kinh tế tổng hợp: Thương mại, dịch vụ; Hợp tác đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế; Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 thành phố); Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Nông - Lâm - Ngư nghiệp, thủy lợi; Khoa học - Công nghệ; Kế hoạch, thống kê; Chương trình nông thôn mới; Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP; Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy, nổ, cháy rừng, phòng thủ dân sự.
 3. c) Chịu trách nhiệm giữ mối quan hệ làm việc giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thành phố.
 4. d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Kinh tế, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Ban quản lý chợ trung tâm thành phố và các đơn vị ngành dọc thuộc tỉnh thuộc lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

đ) Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của thành phố theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công; trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công (có quyết định riêng).

 1. e) Được ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
 2. f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền và phân công.

 

3) Phó Chủ tịch UBND Thành phố: ông Đinh Ngọc Chiến

 

- Ngày sinh: 23/5/1978

- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ quản lý Kinh tế.
- Quản lý nhà nước: Chuyên viên Chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: dinhngocchien.cp@quangninh.gov.vn

 Nhiệm vụ:

 1. a) Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền chỉ đạo giải quyết một số công việc cụ thể và công việc chung của Ủy ban nhân dân thành phố khi cần thiết và khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đi vắng.
 2. b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: Văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao; Du lịch; Bưu chính viễn thông; Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Vệ sinh ATTP; Truyền thanh - Truyền hình; Dân tộc; Tôn giáo; Quản lý hộ tịch - hộ khẩu; Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm; Xoá đói, giảm nghèo; Phòng chống tệ nạn xã hội; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và công tác gia đình; Cải cách hành chính; Tư pháp; Thi hành án dân sự; Công tác Văn thư - lưu trữ; Thủ tục hành chính công; Công nghệ thông tin, Chính quyền điện tử và Cổng thông tin điện tử thành phần thành phố; Công tác quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội.
 3. c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, theo dõi công tác thi đua - khen thưởng. Giữ mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố với: Liên đoàn Lao động thành phố, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội khuyến học, Hội văn học nghệ thuật và Chi hội báo, đài thành phố.
 4. d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa thông tin, Lao động thương binh và xã hội, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Tư pháp, Trung tâm hành chính công, Trung tâm GDNN-GDTX, Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên và các đơn vị ngành dọc thuộc tỉnh thuộc lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

đ) Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của thành phố theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công; trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công (có quyết định riêng).

 1. e) Được ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
 2. f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền và phân công.

 

4. Phó chủ tịch UBND thành phố: Ông Ngô Thành Tâm

- Ngày sinh: 24/8/1981

- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản lý Khai thác.
- Quản lý nhà nước: Chuyên viên Chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: ngothanhtam.cp@quangninh.gov.vn
 1. a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, trật tự xây dựng đô thị: Quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản (trừ quản lý nhà nước về đất đai đối với các tổ chức); Giải phóng mặt bằng; Xây dựng, Quản lý trật tự xây dựng đô thị, giao thông - vận tải và môi trường.
 2. b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Tiếp công dân định kỳ (khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền); chỉ đạo, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân.
 3. c) Duyệt, ký các báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố; Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
 4. d) Trực tiếp phụ trách các phòng ban, đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị (Lĩnh vực giao thông vận tải, trật tự xây dựng đô thị), Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Đội kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường và các đơn vị ngành dọc thuộc tỉnh thuộc lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công.

đ) Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của thành phố theo lĩnh vực công tác, trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công (có quyết định riêng).

 1. e) Được ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
 2. f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền và phân công.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1167
Đã truy cập: 9672038