Ủy ban nhân dân Thành phố

..1. Thông tin chung:
Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả 
Địa chỉ           : Số 376 - Đường Trần Phú - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh 
Điện thoại      : 0203.3.862.291 
Fax                : 0203.3.862.363 
E-mail            : ubndcp@quangninh.gov.vn

 

2. Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

 


1) Chủ tịch UBND Thành phố: ông Nguyễn Mạnh Cường

 

 

- Năm sinh: 05/07/1971
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế; Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: nguyenmanhcuong.cp@quangninh.gov.vn

 

 

           Nhiệm vụ: 

+ Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động của Uỷ ban nhân dân Thành phố; các thành viên Uỷ ban nhân dân Thành phố; các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố và Uỷ ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn Thành phố. 

+ Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; An ninh - quốc phòng; Xây dựng cơ bản; Nội chính; Đối ngoại; Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, xây dựng chính quyền; Cải cách hành chính; Thi đua - khen thưởng; Tài chính - kế hoạch; Thanh tra; Phòng chống tham nhũng; Hợp tác kinh tế quốc tế; Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trực tiếp tiếp công dân vào ngày 01, 15 hàng tháng; Đối thoại trực tiếp đối với các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài trước khi Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định;

+ Trực tiếp điều hành về ngân sách và các nguồn lực đầu tư phát triển khác, chủ trương đầu tư(trước khi quyết định đầu tư phải căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố).

+ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

+ Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố.

+ Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố;

+ Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm Thành phố;

+ Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố;

+ Giữ mối quan hệ với Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các Sở, Ngành (Ký các văn bản, tờ trình, đề nghị xin cơ chế, chính sách với Uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc uỷ quyền cho Phó Chủ tịch ký).

+ Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Thành uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn;

+ Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án công trình; Trung tâm Tư vấn quy hoạch và Thiết kế xây dựng Thành phố;

+ Làm Trưởng các Tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của thành phố theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

+ Căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố phân công các Phó Chủ tịch giải quyết một số công việc trọng tâm, đột xuất trong từng thời kỳ.

     

2) Phó Chủ tịch UBND Thành phố: ông Phạm Văn Kính

 

 

- Ngày sinh: 17/03/1965
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Email: phamvankinh@quangninh.gov.vn

 

            Nhiệm vụ: 

            Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Được phân công làm thủ trưởng Cơ quan Chính quyền thành phố; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Chính quyền thành phố; Được đồng chí Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền chỉ đạo giải quyết một số công việc cụ thể và công việc chung của UBND thành phố khi cần thiết và khi đồng chí Chủ tịch đi vắng;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Đất đai - Tài nguyên và môi trường; Địa giới hành chính, xây dựng, quản lý đô thị; 

- Giúp Chủ tịch UBND thành phố: Tiếp công dân định kỳ hàng tháng (khi được Chủ tịch ủy quyền), chỉ đạo, kiểm tra các ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân;

-Thay mặt UBND thành phố làm việc, cung cấp thông tin và phát ngôn với các cơ quan Báo chí truyền thông đối với nhiệm vụ chung của thành phố; Duyệt, ký các báo cáo định kỳ của UBND thành phố; Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Quy chế phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố;

- Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Liên đoàn lao động thành phố;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố phân công;

- Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của thành phố theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND thành phố phân công; trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công (có quyết định riêng); 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch ủy quyền và phân công.

 

3) Phó Chủ tịch UBND Thành phố: ông Đinh Ngọc Chiến

 

- Ngày sinh: 23/5/1978

- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ quản lý Kinh tế.
- Quản lý nhà nước: Chuyên viên Chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: dinhngocchien.cp@quangninh.gov.vn

 Nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

+ Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao; Du lịch; Bưu chính viễn thông; Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Vệ sinh ATTP; Phòng chống dịch bệnh; Truyền thanh - Truyền hình; Dân tộc; Tôn giáo; Quản lý hộ tịch - hộ khẩu; Lao động - thương binh và xã hội; Bảo hiểm; Xoá đói, giảm nghèo; Phòng chống tệ nạn xã hội; Dân số - kế hoạch hoá gia đình và công tác gia đình; Tư pháp; Thi hành án dân sự; Thực hiện quy chế dân chủ; Công tác Văn thư - Lưu trữ; Trung tâm hành chính công; Công nghệ thông tin, Chính quyền điện tử và Cổng thông tin điện tử thành phố; Công tác quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội. Chương trình nông thôn mới.

Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo, theo dõi công tác thi đua - khen thưởng.

Giữ mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân thành phố với: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội khuyến học, Hội Văn học nghệ thuật và Chi hội báo, đài thành phố;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố;

Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của thành phố theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phân công; trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công (có quyết định riêng).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch ủy quyền và phân công.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1857
Đã truy cập: 4943405