Giới thiệu Văn phòng HĐND và UBND

25/07/2018 13:47

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

I - THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ : Tầng 1 - Trụ sở HĐND và UBND thành phố Cẩm Phả 
Điện thoại : 02033.862.291
Fax : 02033.862.363


II - TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Tiến Dũng

   

 Sinh ngày: 03/12/1982

 Dân tộc: Kinh

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 - Trình độ lý luận: Cao cấp

- Di động:  0982875473

- Email: nguyendungdact@gmail.com

 

2) Phó Chánh Văn phòngông Đoàn Ngọc Quang

 

- Ngày sinh : 03/10/1975
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế - Thạc sỹ Quản lý công
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.860.809
- Điện thoại di động : 0904.089.722 

- Email: doanngocquang.cp@quangninh.gov.vn


 3. Phó Chánh Văn Phòng - Bà Bùi Thị Thu Hương

  

- Ngày sinh : 02/05/1983 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0919.925.696

- Email: buithihuong.cp@quangninh.gov.vn

 

4. Phó Chánh Văn Phòng - Bà Lê Thị Mai Phương

  

- Ngày sinh : 31/12/1985
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quốc tế học, Thạc sĩ Hành chính công
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0918269359

- Email: lethimaiphuong@quangninh.gov.vn

 Chuyên viênông Trần Trọng Lộc

 

- Ngày sinh : 02/12/1977 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0904.208.262

- Email: trantrongloc.cp@quangninh.gov.vn

 

 Chuyên viên Nguyễn Thanh Hoài 

 

- Ngày sinh : 05/5/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động : 0934.696.988
- Email: nguyenthanhhoai.cp@quangninh.gov.vn
 

 Chuyên viên Phạm Thị Hương 

 

- Ngày sinh : 13/12/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Luật Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động : 0979.268.668
- Email: phamthihuong.cp@quangninh.gov.vn
 

 

Chuyên viên - Bà: Lê Thị Duyên

  

- Ngày sinh : 08/3/1996
- Dân tộc: Sán Dìu
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0355692918

- Email: leduyen0803@gmail.com

 III - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố giao.  

b) Tổ chức các hoạt động của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức việc điều hành, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, tổ chức thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố.

c) Hướng dẫn Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

d)Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, công tác dân tộc trên địa bàn.

đ) Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo các lĩnh vực công tác, trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa".

e) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, công tác hành chính, quản trị. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

g) Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương với Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

h) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Văn phòng với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật./. 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1481
Đã truy cập: 9155185