Phòng Kinh tế thành phố

02/08/2018 10:52

PHÒNG KINH TẾ

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Phòng Kinh tế thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 3, 4 - Trụ sở HĐND và UBND thành phố Cẩm Phả 

Điện thoại : 0333.862.307 

Fax : 


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: ông Nguyễn Thạch Long

 

- Ngày sinh : 28/8/1977
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : 
Thạc sỹ quản lý đất đai, cử nhân quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp. 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0988.923459

 

- Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động công tác của Phòng; Quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được Pháp luật quy định và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời cùng tập thể Phòng Kinh tế thành phố chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Phòng trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, trước các Sở ban ngành của Tỉnh có liên quan.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác xúc tiến đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI; công tác đầu tư các công trình, dự án, các quỹ giao cho phòng phụ trách; các nguồn kinh phí hoạt động của phòng; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Kế hoạch và báo cáo tổng kết năm, 5 năm.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ; phân công cán bộ, công chức, cán bộ trưng dụng để phụ trách các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2) Phó Trưởng phòng: Phạm Mai Anh

 

- Ngày sinh : 18/7/1976
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao Cấp
- Điện thoại văn phòng : 0333.862.307
- Điện thoại di động :  0914.201.682

- Email:phammaianh.cp@quangninh.gov.vn

 

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, công thương, khoa học công nghệ; chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (bao gồm cả triển khai, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm); công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương; giữ mối liên hệ với Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cẩm Phả và các Câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả.

- Phối hợp quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước; công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án do phòng được giao làm chủ đầu tư.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động; tổng hợp các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Phòng thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng ủy quyền, phân công.

3) Phó Trưởng phòng: ông Hoàng Văn Cường 

 

- Ngày sinh : 14/4/1976 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0916.852.558

- Email : hoangvancuong.cp@quangninh.gov.vn

 

- Chỉ đạo, giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Phụ trách chỉ đạo hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN Thành phố.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản; lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trực tiếp đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới tại xã Cộng Hòa, Cẩm Hải.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động; tổng hợp các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Phòng thuộc lĩnh vực được phân công.

- Là đầu mối “Thẩm định và phê duyệt" đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng ủy quyền, phân công.

 

3) Chuyên viên: bà Phạm Thị Mai Chi

 

 

- Ngày sinh : 21/10/1982
- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn : ĐH K.tế QT mỏ, Th.sỹ K.tế- 

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0917.849.686

- Email: phamthimaichi.cp@quangninh

 

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Trực tiếp thẩm định, trình cấp phép đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực Công thương.

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương.

- Theo dõi, tham mưu công tác phát triển doanh nghiệp; công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Giữ mối liên hệ với Hiệp hội doanh nghiệp thành phố; các Chi hội doanh nghiệp và các Câu lạc bộ doanh nghiệp - Hộ sản xuất kinh doanh tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

- Là đầu mối tổng hợp các báo cáo chung của phòng.

- Lưu giữ hồ sơ liên quan đến hoạt động của Tổ công đoàn; hồ sơ tài liệu của Chi bộ. Làm thư ký tại các cuộc họp của Chi bộ.

- Thực hiện các nội dung công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

4) Chuyên viên: ông Hoàng Anh Đệ

 

 

- Ngày sinh : 16/10/1982
- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn :ĐH Nông nghiệp, Thạc sỹ

 - Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0912.147.256

- Email: hoanganhde.cp@quangninh

 

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp (lĩnh vực trồng trọt). Trực tiếp thẩm định, trình cấp phép đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan hướng dẫn, thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất đối với các dự án, sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

- Theo dõi, tham mưu các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế trang trại.

- Tham mưu chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; trực tiếp đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Huy.

- Tham mưu lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Tham mưu công tác quản lý đê, điều, hồ đập; các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trực Văn phòng ban chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố khi có tình huống thời tiết xấu.

- Phối hợp đôn đốc thu Quỹ phòng chống lụt bão.

- Tham mưu thực hiện công tác xây dựng chính quyền điện tử; tiếp nhận, xử lý các văn bản đi, đến và thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện các nội dung công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

5) Chuyên viên: ông Phan Huy Bình

 

 

- Ngày sinh : 08/04/1983
- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn : ĐH Thủy sản

- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 01692.888.999

- Email: phanhuybinh.cp@quangninh

 

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản, khuyến ngư, chăn nuôi. Trực tiếp thẩm định, trình cấp phép đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp tham mưu công tác quản lý đê, điều, hồ đập; các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp trực Văn phòng ban chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố khi có tình huống thời tiết xấu.

- Thực hiện các nội dung công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

6) Chuyên viên:  

 

 

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đồng thời là thư ký Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố và thư ký các cuộc họp chuyên môn của phòng.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố và là đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Phòng; thành viên Tổ công tác ISO/9001:2008.

- Tham mưu thực hiện quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước; công tác xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI, là thường trực tổ DDCI.

- Phối hợp tham mưu công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Phối hợp tham mưu, đề xuất hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước.

- Là thành viên Ban điều hành Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm"; Tham mưu công tác triển khai, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).

- Phối hợp trong giữ mối liên hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố; Các Chi hội Doanh nghiệp và các Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Hộ sản xuất kinh doanh tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện quản lý quỹ giao cho Phòng phụ trách.

- Thực hiện các nội dung công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

7) Chuyên viên:  Trần Thị Thương

 

 

- Ngày sinh : 11/11/1990
- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Lâm học

 - Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 01663.135.222

- Email: tranthithuong.cp@quangninh

 

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp; chủ trì tham mưu công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản. Trực tiếp thẩm định, trình cấp phép đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp.

- Tham mưu theo dõi chương trình khí sinh học trên địa bàn thành phố.

- Phụ trách công tác Kế toán của phòng, tham mưu theo dõi các nguồn kinh phí tự chủ, không tự chủ từ nguồn ngân sách; Quỹ PCTT & TKCN của thành phố (bao gồm cả nội dung đôn đốc thu nộp Quỹ); Quản lý và theo dõi tài sản công; Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, biên lai thu các phí, lệ phí và chứng từ kế toán theo quy định.

- Phối hợp tham mưu, đề xuất hồ sơ thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các công trình, dự án Phòng được giao làm chủ đầu tư.

- Lưu giữ hồ sơ liên quan đến cán bộ, công chức của Phòng.

- Thực hiện các nội dung công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

8) Chuyên viên: ông Trần Trung Hiếu ( cán bộ trưng dụng)

 

- Ngày sinh : 
- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn :

- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động :  

- Email: tcp@quangninh

 

- Tham mưu, đề xuất hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước.

- Tham mưu công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án do phòng được giao làm chủ đầu tư.

- Thực hiện các nội dung công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3661
Đã truy cập: 6960451