Phòng Quản lý đô thị thành phố Cẩm Phả

02/08/2018 13:13

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Phòng Quản lý đô thị thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 4 - Trụ sở HĐND và UBND thành phố Cẩm Phả 

Điện thoại /Fax: 0333.727.578 

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: ông Hoàng Việt Dũng

 
  - Ngày sinh : 18/02/1979 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0933.809.996

- Email : hoangvietdung@quangninh.gov.vn


2) 
Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Hồng Phúc

- Ngày sinh : 28/12/1985 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học giao thông thủy lợi.
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0973 477 566

- Email: nguyenhongphuc.cp@quangninh.gov.vn

 

2.1) Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Thanh Trường

- Ngày sinh : 26/11/1982 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý xây dựng.
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0986.459.606

- Email: nguyenthanhtruong.cp@quangninh.gov.vn

3) Chuyên viên: ông Võ Ngọc Bích

 

- Ngày sinh : 18/04/1967
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Giao thông
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0934.458.566

- Email : vongocbich.cp@quangninh.gov.vn

 

4) Chuyên viên: ông Nguyễn Văn Đằng

- Ngày sinh : 22/10/1987
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0969982367

- Email : nguyenvandang.cp@quangninh.gov.vn

  

5) Chuyên viên: ông Nguyễn Tiến Dũng 

 

- Ngày sinh : 14/06/1978
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Vật liệu và cấu kiện XD
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.863.525

- Email : nguyentiendung.cp@quangninh.gov.vn

 

6) Chuyên viên:  Bùi Thị Thu

 

- Ngày sinh : 01/06/1976
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0901.869.173

- Email : buithithu.cp@quangninh.gov.vn

 

7) Chuyên viên:  Đỗ Thị Nga

 

- Ngày sinh : 26/8/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ ngành QLĐT và CT
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0985.150.968

- Email : dothinga.cp@quangninh.gov.vn

 

8) Chuyên viên: ông Phạm ngọc Hợp

 
- Ngày sinh : 11/2/1994
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0342963686

- Email : phamngochop.cp@quangninh.gov.vn

 

9) Chuyên viên : Bà  Nguyễn Thị Phương Mai

 •  - Ngày sinh : 24/12/1986
 • - Dân tộc : Kinh
 • - Trình độ chuyên môn : Đại học Kiến trúc Hà Nội - Chuyên ngành quy hoạch đô thị
 • - Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
 • - Điện thoại di động : 0942314917

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, VAI TRÒ, QUYỀN HẠN

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, thành phố thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã, thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải trên địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND thị xã, thành phố và theo quy định của pháp luật. Đối với lĩnh vực khác thuộc Phòng Quản lý đô thị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng.

2. Phòng Quản lý đô thị có con dấu, có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND thị xã, thành phố; chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng, giao thông vận tải của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải). NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

*Về lĩnh vực thuộc ngành xây dựng

 1. Trình UBND thị xã, thành phố: dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. 
 2.  Trình Chủ tịch UBND thị xã, thành phố dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã, thành phố theo phân công.
 3.  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các văn bản khác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.
 4. Tham mưu, giúp cho UBND thị xã, thành phố trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND cấp tỉnh.
 5. Tham mưu, giúp UBND thị xã, thành phố thực hiện lập quy chế quản lý kiến trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị theo phân công, phân cấp và ủy quyền của UBND cấp tỉnh, cấp thị xã, thành phố.
 6. Tham mưu, giúp UBND thị xã, thành phố thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND cấp tỉnh.
 7. . Thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 8. . Tham mưu, giúp UBND thị xã, thành phố lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.
 9.  Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND thị xã, thành phố phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND thị xã, thành phố trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 10.  Tham mưu, giúp UBND thị xã, thành phố trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn theo phân cấp của UBND cấp tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở trên địa bàn.
 11. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.
 12.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy định về hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh, cấp thị xã, thành phố.
 13.  Tham mưu, giúp UBND thị xã, thành phố quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 14.  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
 15.  Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.
 16.  Kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật lĩnh vực quản lý của Phòng, báo cáo UBND thị xã, thành phố xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã, thành phố.
 17.  Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thị xã, thành phố, Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.
 18.  Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thị xã, thành phố.
 19.  Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thị xã, thành phố. 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND thị xã, thành phố và theo quy định của pháp luật.

 *Về lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải

 1. Trình UBND thị xã, thành phố a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn; b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị; c) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; d) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND cấp tỉnh; đ) Dự thảo quyết định phân loại đường huyện, đường xã theo quy định của pháp luật.
 2.  Trình Chủ tịch UBND thị xã, thành phố dự thảo các văn bản về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã, thành phố theo phân công.
 3.  Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 4.  Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý.
 5.  Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 6.  Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND thị xã, thành phố.
 7.  Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn.
 8.  Giúp UBND thị xã, thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Phòng Quản lý đô thị theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thị xã, thành phố.
 9. Giúp UBND thị xã, thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Quản lý đô thị theo quy định của pháp luật.
 10.  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
 11.  Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã, thành phố.
 12.  Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.
 13.  Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã, thành phố và Sở Giao thông vận tải.
 14.  Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế công chức; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thị xã, thành phố.
 15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Quản lý đô thị theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã, thành phố.
 16.  Thực hiện nhiệm vụ khác về giao thông vận tải do UBND thị xã, thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 869
Đã truy cập: 10297695