Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cẩm Phả

02/08/2018 13:46

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

1- THÔNG TIN CHUNG: 

Tên cơ quan : Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 1, nhà sau  Trụ sở HĐND và UBND thành phố Cẩm Phả 

Điện thoại /Fax: 033.3.862.302 - 033.6.337.995

- Email : pvt_ubndtxcp@quangninh.gov.vn


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: ông BÙI HẢI SƠN 

 

Ngày sinh. 28/5/1977.

Dân tộc: Kinh.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận: Cao cấp

Di động. 0904540962.

Email Buihaison.cp@quangninh.gov.vn

 

2) Phó Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Bích Thương

 

- Ngày sinh : 03/09/1969
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0942.027.888
 Email: nguyenthibichthuong.cp@quangninh.gov.vn

 

3) Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 02/8/1984

Trình độ chuyên môn: -

 • Cử nhân khoa học Việt Nam học 
 • Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0906.086.166

Email: lethithuthuy.cp@gmail.com

 

4) Chuyên viên: bà Lê Phương Hoa

 

- Ngày sinh : 12/03/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học ngành phát hành xuất bản phẩm
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động : 0936.656.880 
- Email: lephuonghoa.cp@quangninh.gov.vn

 

 5) Chuyên Viên: Ông Phạm Hồng Tuấn

- Ngày sinh : 28/10/1989
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư CNTT
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại văn phòng : 

- Điện thoại di động : 0976.727.234
- Email: 

 

 

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 * Vị trí, chức năng:

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cẩm Phả  là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phốCẩm Phả có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (những lĩnh vực khác thuộc Phòng Văn hoá và Thông tin do Bộ quản lý ngành tương ứng hướng dẫn).

 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

   * Nhiệm vụ và quyền hạn:

 - Quản lý cán bộ, công chức của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban  nhân dân Thành phố.

 - Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp cua Ủy ban nhân dân Thành phố.

 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

VỀ LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 1. Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định, Chỉ thị; Kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; Đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

 

 1. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.

 

 1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

 

 1. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

 

 1. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn Thành phố.

 

 1. Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

 

 1. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường.

 

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn Thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

 

 1. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Uỷ ban nhân dân Thành phố;  Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch.

 

 1. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân Thành phố.

 

VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

 

 1. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Cẩm Phả các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 1. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

 1. Giúp Ủy ban nhân dân thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 1. Giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

 

 1. Giúp Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

 

 1. Giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

 

 1. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 1. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

 1. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

 1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

 

 1. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2074
Đã truy cập: 10732033