Tài liệu kỳ họp thứ 12 - HĐND thành phố khóa XX

12/11/2019 14:20

I - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP: 

 * Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 12 *

  1. (1). Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
  2. (2). Thông báo về việc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri. 
  3. (3). Giấy triệu tập Kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  4. (4). Giấy mời Kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  5. (5). Dự kiến chương trình kỳ họp
  6. (6). Danh sách chia tổ thảo luận
  7. (7). Gợi ý nội dung thảo luận tổ 

II - CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ:

(1). Báo cáo Kết quả công tác năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố

(2). Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.

(3). Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 27/7/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(4). Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác thi hành án hình sự và quản lý giáo dục các đối tượng tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố.

(5). Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố.

(6). Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2020     

- Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020

(7). Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc tháng 11/2019 gửi Kỳ họp thứ mười hai HĐND Thành phố khóa XX.

III - CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ:

(1). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

- Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

- Dự thảo Nghị quyết

(2). Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; Dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2020 

- Báo cáo phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách thành phố Cẩm Phả năm 2020

Tờ trình thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020

- Dự thảo Nghị quyết 

(3). Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020

Dự thảo Nghị quyết

(4). Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ mười HĐND Thành phố khoá XX.

(5). Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

(6). Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

(7). Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

(8). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 27/7/2019 của HĐND Thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

IV - BÁO CÁO CỦA ỦY BAN MTTQ, TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ:

(1). Thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố.

(2). Báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

(3). Báo cáo công tác xét xử và giải quyết các công việc khác theo quy định của pháp luật trong năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố.

(4). Báo cáo về công tác thi hành án dân sự năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố.

V - BÁO CÁO CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

1. BAN PHÁP CHẾ

(1). Báo cáo kết quả Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật về xử lý vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

(2). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

(3). Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố; báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố (lĩnh vực pháp chế).

2. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

(1). Báo cáo kết quả Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.

(2). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

(3). Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội năm 2019, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020

V - TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI:

  1. (1). Báo cáo (tóm tắt) đánh giá kết quả ước thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
  2. (2). Dự kiến những nội dung trình kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.
  3. (3). Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX (cập nhật ngày 14/11/2019)
Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1266
Đã truy cập: 9620361