Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020

11/05/2020 16:55

Ngày 11/5, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, Thành ủy Cẩm Phả tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng đối tượng 4 cho đảng viên mới khóa 1 năm 2020.

 

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

 

Tham gia Lớp bồi dưỡng có 73 đảng viên mới của 19  chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong thời gian học tập các học viên được truyền đạt 10 chuyên đề gồm: Chủ Nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữa vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động tích cực và hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 7 chuyên đề bồi dưỡng KTQP và AN theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Lê Viết Ven - Phó Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố phát biểu khai giảng lớp học

 

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết hợp bồi dưỡng KTQP và AN đối tượng 4 nhằm trang bị cho đảng viên mới những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời giúp các đảng viên nhận thức một cách có hệ thống, nắm chắc hơn quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, âm mưu, thủ đoạn chiến lược ‘diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam...

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày 22/5/2020.

Vũ Hiền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 270
Đã truy cập: 5661275