Cẩm Phả : Bồi dưỡng Lý luận Chính trị và kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 Dành cho Đảng viên mới Đợt 2 năm 2020

16/06/2020 10:23

Từ ngày 15 đến 26/ 6/ 2020 Trung tâm bồi dưỡng Lý luận  chính trị thành phố Cẩm Phả phối hợp với Ban chỉ huy quân sự  mở lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 dành cho 50 học viên là các Đảng viên mới đến từ các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh lớp học

 

Trong thời gian học 12 ngày các học viên được học tập 10 chuyên đề bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung Ương và 7 chuyên đề bồi dưỡng KTQP và AN đối tượng 4 theo quy định của Bộ Quốc phòng như: Chủ Nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước  Việt Nam về quốc phòng an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước  Việt Nam về phát triển kinh tế - Xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.....

Sau khóa học  các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận về Lý luận Chính trị và giấy Chứng nhận về kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2020 .

Duy Tâm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2407
Đã truy cập: 5629542