Tài liệu Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

16/11/2020 14:37

I - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP: 

** THÔNG BÁO MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TẠI KỲ HỌP THỨ 19 **

(1). Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(2). Thông báo về việc đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(3). Dự kiến chương trình kỳ họp.

(4). Danh sách chia tổ thảo luận.

(5). Gợi ý nội dung thảo luận tổ.

II - TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI:

(1). Báo cáo (tóm tắt) kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

(2). Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.

III - TÀI LIỆU KỲ HỌP:

A/ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

(1). Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố.

(2). Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX.

(3). Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc tháng 11/2020 gửi Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND Thành phố khóa XX.

(4). Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 18/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

(5). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2021.

(6). Tổng hợp các ý kiến chất vấn, yêu cầu giải trình tại kỳ họp.

B/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1). Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cẩm Phả.

(2). Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cẩm Phả.

(3). Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

(4). Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

(5). Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu chi ngân sách năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và một số biện pháp điều hành năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách Thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2021.

(6). Tờ trình về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021.

(7). Báo cáo phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách thành phố Cẩm Phả năm 2021.

(8). Báo cáo ước giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố.

(9). Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

(10). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách cấp thành phố.

(11). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

(12). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

(13). Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ bốn HĐND Thành phố khoá XX.

(14). Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

(15). Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

(16). Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

(17). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 18/7/2020 của HĐND Thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười bốn HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

C/ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

D/ VIỆN KIỂM SÁT - TÒA ÁN NHÂN DÂN - CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(1). Báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2020.

(2). Báo cáo công tác xét xử và giải quyết các công việc khác theo quy định của pháp luật trong năm 2020.

(3). Báo cáo về công tác thi hành án dân sự năm 2020.

E/ BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1). Báo cáo thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp (lĩnh vực pháp chế).

(2). Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố.

(3). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

F/ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1). Báo cáo thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp (lĩnh vực kinh tế - xã hội).

(2). Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 860
Đã truy cập: 5795132