Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2021 15:41

A - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ HAI

 

1. Thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2. Thông báo về việc đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV và Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI

3. Giấy triệu tập Kỳ họp

4. Chương trình kỳ họp

5. Danh sách chia tổ thảo luận

6. Gợi ý thảo luận tổ

B - TÀI LIỆU KỲ HỌP

I. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.

(2) Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(3) Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2022. 

- Dự thảo nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2022.

(4) Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(5) Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu  năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

(2) Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021;

- Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

(3) Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020 của thành phố Cẩm Phả.

(4) Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020 của thành phố Cẩm Phả.

 (5) Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2021.

(6) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách cấp thành phố.

(7) Tờ trình về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn cấp ngân sách thành phố.

(8) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn cấp ngân sách thành phố.

(9) Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2021.

(10) Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2021.

(11) Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2021.

(12) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ mười chín HĐND Thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các kiến nghị chưa giải quyết trong các kỳ họp trước.

III. ỦY BAN MTTQ - VIỆN KIỂM SÁT - TÒA ÁN - CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ

(1) Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(2) Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021.

(3) Báo cáo của Toà án nhân dân Thành phố về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2021.

(4) Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021.

IV. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020.

(2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2021.

(3) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Lĩnh vực Kinh tế - xã hội).

(4) Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021  vốn ngân sách cấp thành phố.

(5) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.                                                                     

V. BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(2) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục THA Dân sự Thành phố

(3) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố trình tại kỳ họp (lĩnh vực pháp chế).

(4) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2618
Đã truy cập: 6621440