Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/12/2021 16:51

A - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP: 

***THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XXI***

(1) Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(2) Thông báo về việc đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(3) Chương trình kỳ họp

(4) Danh sách các tổ thảo luận

(5) Gợi ý thảo luận tổ

B - TÀI LIỆU KỲ HỌP:

I/ CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

(2) Nghị quyết về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2022.

(3) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại tổ 4, tổ 6, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

(4) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả.

(5) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

(7) Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017 - 2020.

(8) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2022.

II/ BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1/ THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Thường trực HĐND Thành phố năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.

(2) Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI và kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX chưa giải quyết dứt điểm.

(3) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2021 của HĐND Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017 - 2020.

(4) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ sáu HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(5) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác lập, quản lý quy hoạch; quản lý sử dụng đất; cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ của các doanh nghiệp ngành than trên địa bàn thành phố.

(6) Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

(7). Tổng hợp các ý kiến chất vấn, yêu cầu giải trình tại kỳ họp.

2/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

(2) Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chưa giải quyết dứt điểm.

(3) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu chi ngân sách nhà nước thành phố Cẩm Phả năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và một số biện pháp điều hành năm 2022.

(4) Báo cáo phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách thành phố Cẩm Phả năm 2022 (các phụ biểu kèm theo báo cáo)

(5) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

(6) Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

(7) Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

(8) Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

(9) Tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

(10) Tờ trình về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2022.

(11) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố.

(12) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố.

(13) Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

(14) Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

(15) Báo cáo nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp.

3/ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2021 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4/ VIỆN KIỂM SÁT - TÒA ÁN NHÂN DÂN - CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(1) Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2021.

(2) Báo cáo của Toà án nhân dân Thành phố về công tác xét xử năm 2021.

(3) Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố về công tác thi hành án dân sự năm 2021.

5/ BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố trình kỳ họp.

(2) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ sáu (Lĩnh vực pháp chế)

(3) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

(4) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

6/ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

(2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2022.

(3) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại tổ 4, tổ 6, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

(4) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả.

(5) Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

(7) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2593
Đã truy cập: 6621415