Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/07/2022 15:25

A - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP

*** THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10 ***

(1) Thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(2) Thông báo điều chỉnh, bổ sung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(3) Giấy triệu tập Kỳ họp

(4) Dự kiến chương trình kỳ họp

(5) Danh sách chia tổ thảo luận

B - TÀI LIỆU KỲ HỌP

I. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

(2) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 của thành phố Cẩm Phả.

(3) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(4) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(5) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp thành phố.

(6) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

(7) Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

(8) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2023.

(9) Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm, sử dụng, quản lý vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

(2) Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2023.

(3) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND Thành phố về việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm, sử dụng, quản lý vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

(4) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Thường trực HĐND Thành phố về việc thực hiện công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; quản lý sử dụng đất; cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ của các doanh nghiệp Ngành than trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

(5) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Thường trực HĐND Thành phố giám sát công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã.

(6) Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp thứ 2 và 6, HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị cử tri chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

(7) Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(8) Tổng hợp các ý kiến chất vấn, yêu cầu giải trình tại Kỳ họp; Ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Biểu kèm theo báo cáo kinh tế xã hội

(2) Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

(3) Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 của thành phố Cẩm Phả.

(4) Tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 của thành phố Cẩm Phả.

(5) Báo cáo thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2022;

(6) Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2022.

(7) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(8) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(9) Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố.

(10) Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn cấp ngân sách thành phố;

(11) Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

(12) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

(13) Báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2022.

(14) Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2022.

(15) Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2022.

(16) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các Kỳ họp thứ 2 và 6 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chưa giải quyết dứt điểm.

(17) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND Thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. ỦY BAN MTTQ - VIỆN KIỂM SÁT - TÒA ÁN - CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(2) Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022.

(3) Báo cáo của Toà án nhân dân Thành phố về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022.

(4) Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022.

V. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (Lĩnh vc Kinh tế - Xã hi).

(2) Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

(3) Báo cáo thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

(4) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

(5) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

(6) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

(7) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp thành phố.

(8) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

(9) Báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(10) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

(11) Báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách thành phố giai đoạn 2019 - 2021.

VI. BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố (lĩnh vực pháp chế).

(2) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự Thành phố.

(3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

(4) Báo cáo kết quả giám sát về công tác triển khai “3 trước, 4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự theo Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 tại một số cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã;

(5) Báo cáo kết quả giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2021.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 9707055