Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/12/2022 08:47

A - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 13

 (1) Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 (2) Thông báo về việc đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(3) Giấy triệu tập Kỳ họp

(4) Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp

(4) Chương trình kỳ họp

(5) Danh sách các tổ thảo luận

 (6) Gợi ý thảo luận tổ

 B - TÀI LIỆU KỲ HỌP:

 I/ CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 (1) Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 (2) Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2023.

 (3) Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án vốn ngân sách cấp thành phố.

 (4) Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (giai đoạn 2).

 (5) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

 (6) Dự thảo Nghị quyết về việc kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

 (7) Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2023.

 II/ BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

 1/ Của Thường trực HĐND Thành phố

 (1) Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Thường trực HĐND Thành phố năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

 (2) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 của Thường trực HĐND Thành phố về việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý các công trình xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn Thành phố.

 (3) Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, 6, 10, HĐND Thành phố khóa XXI và kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chưa giải quyết dứt điểm

 (4) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 (5) Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023.

 2/ Của Ủy ban nhân dân Thành phố

 (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 (2) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, 6, 10 Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chưa giải quyết dứt điểm (Phụ biểu kèm theo báo cáo)

 (3) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách và một số biện pháp điều hành năm 2023.

 (4) Báo cáo phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách thành phố Cẩm Phả năm 2023.

(5) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

 (6) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023

 (7) Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.

 (8) Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.

 (9) Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 (10) Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 (11) Tờ trình về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2023.

 (12) Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố.

 (13) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông đến phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (giai đoạn 2).

 (14) Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

 (15) Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

(16) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 về Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 3/ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố

 Báo cáo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4/ Viện Kiểm sát - Tòa án Nhân dân - Chi cục Thi hành án Dân sự Thành phố

 (1) Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2022.

 (2) Báo cáo của Toà án nhân dân Thành phố về công tác xét xử năm 2022.

 (3) Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố về công tác thi hành án dân sự năm 2022.

 5/ Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố

 (1) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố trình kỳ họp.

 (2) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 13 (Lĩnh vực pháp chế)

 (3) Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2021.

 (4) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 6/ Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố

 (1) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 (2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách thành phố và một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2023.

 (3) Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dư án vốn ngân sách cấp thành phố.

 (4) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vốn ngân sách cấp thành phố.

 (5) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp thành phố.

 (6) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

 (7) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.

 (8) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 (9) Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tuyển sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.

 (10) Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Thành phố.

 

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4438
Đã truy cập: 9703084