Thanh tra thành phố

12/01/2023 16:16

 1. GIỚI THIỆU CHUNG

 - Tên cơ quan: Thanh tra Thành phố Cẩm Phả

 - Địa chỉ: 376 Trần Phú - phường Cẩm Trung - Tp.Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

 - Điện thoại: 

  

2: TỔ CHỨC BỘ MÁY     

Chánh Thanh Tra :  NGUYỄN ĐỨC HẠNH

 

 - Ngày sinh: 08/09/1983

- Dân tộc: Kinh

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Di động: 0919.756.768

- Email: nguyenduchanh.cp@quangninh.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Mạnh Thắng

- Sinh năm: 09/11/1975

- Dân tộc: Kinh;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật Kinh tế; Đại học Hành chính;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0905366286;

- Email: hoangmanhthangqh@gmail.com

Chuyên Viên: Nguyễn Thị Thủy

- Ngày sinh: 19/12/1980;

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0918188358;

- Email: thuynguyen22102005@gmail.com

 

Chuyên Viên : Mai Thùy Dương

 

- Ngày sinh: 25/8/1982;

- Dân tộc : Kinh;

- Trình đọ chuyên môn:  Thạc sỹ quản lý đất đai;

- Trình độ ký luận chính trị: Trung cấp;

- Điện thoại di động: 0947199808

- Email: maithithuyduongcp.gov.vn

 

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí và chức năng của Thanh tra Thành phố (Điều 6, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ; khoản 9 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả)

 1. Thanh tra Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
 2. Thanh tra thành phố có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Thành phố (Điều 7, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ; Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả)

Thanh tra Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

 1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
 4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường.
 5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cẩm Phả hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường.
 7. Về thanh tra:
 8. a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường, xã, của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân phường, xã, nhiều phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
 9. b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao;
 10. c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Thành phố và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
 11. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 12. a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 13. b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố;
 14. c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khi được giao;
 15. d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã và Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

 1. e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 2. Về phòng, chống tham nhũng:
 3. a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố;
 4. b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;
 5. c) Phối hợp với cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Thành phố (Ủy ban Kiểm tra Thành ủy) tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi Thành phố; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.
 6. d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra Thành phố theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
 8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố.
 9. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.
 10. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 11. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phốGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1307
Đã truy cập: 9155011