Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/06/2023 08:35

A - CÁC THÔNG BÁO VỀ KỲ HỌP

*** THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 16 ***

(1) Thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, Nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(2) Giấy triệu tập Kỳ họp

(3) Dự kiến chương trình

(4) Chia tổ thảo luận

(5) Giấy mời Kỳ họp

(6) Sơ đồ kỳ họp (Ngày 20-7; Ngày 21-7)

B - TÀI LIỆU KỲ HỌP

I. NGHỊ QUYẾT

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

(2) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 của thành phố Cẩm Phả.

(3) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(4) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Trung tâm Hành chính công để bố trí phòng làm việc cho cơ quan Thanh tra và phòng Nội vụ Thành phố và xây dựng mái sảnh trụ sở HĐND và UBND Thành phố.

(5) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố.

(6) Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

(7) Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp thành phố.

(8) Nghị quyết về việc xác nhận bổ sung nhân sự giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(9) Nghị quyết thông qua chương trình giám sát năm 2024 của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(10) Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các Kỳ họp thứ 2, 6, 10 và 13 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị gửi tới các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

(11) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Thường trực HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

(2) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND và Thường trực HĐND Thành phố.

(3) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2023 của Thường trực HĐND Thành phố về kết quả thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư và hiệu quả sử dụng đất của Dự án tại Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh trong giai đoạn 2020-2023.

(4) Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 2, 6, 10, 13 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị cử tri chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

(5) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2024.

(7) Tổng hợp các ý kiến chất vấn, yêu cầu giải trình tại kỳ họp; Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

(Biểu kèm theo báo cáo kinh tế - xã hội: biểu 1, biểu 2, biểu 3)

(2) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

(3) Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 của thành phố Cẩm Phả.

(4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 của thành phố Cẩm Phả.

(5) Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(6) Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm Hành Chính công để bố trí phòng làm việc cho cơ quan Thanh tra và phòng Nội vụ Thành phố và xây dựng mái sảnh trụ sở HĐND và UBND Thành phố.

(7) Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố.

(8) Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

(9) Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp thành phố.

(10) Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2023.

(11) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Trích ngang kèm theo).

(12) Báo cáo sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2023.

(13) Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

(14) Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2023.

(15) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2023.

(16) Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2023.

(17) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp thứ 2, 6, 10, 13 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 chưa có kết quả.

(Biểu kèm theo Báo cáo kiến nghị cử tri)

(18) Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2023.

IV. ỦY BAN MTTQ - VIỆN KIỂM SÁT - TÒA ÁN - CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ

(1) Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(2) Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(3) Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố về công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

(4) Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 V. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực Kinh tế - Xã hội).

(2) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 của thành phố Cẩm Phả.

(3) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(4) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm Hành Chính công để bố trí phòng làm việc cho cơ quan Thanh tra và phòng Nội vụ Thành phố và xây dựng mái sảnh trụ sở HĐND và UBND Thành phố.

(5) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp thành phố.

(6) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp thành phố.

(7) Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp thành phố.

(8) Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2023.

(9) Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

(10) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

(11) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

VI. BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(1) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố (lĩnh vực Pháp chế).

(2) Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố.

(3) Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

(4) Báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Thành phố năm 2023.

(5) Báo cáo giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang và công tác mai táng tại các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn Thành phố.

VII. CÁC BÁO CÁO TÓM TẮT

(1) Tờ trình về việc thông qua chương trình giám sát 2024 của HĐND Thành phố

(2) Báo cáo tóm tắt các báo cáo của UBND Thành phố và cơ quan tư pháp

(3) Báo cáo tóm tắt Báo cáo kết quả giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến các Kỳ họp thứ 2, 6, 10, 13 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị cử tri chưa được giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

(4) Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2023 của Thường trực HĐND Thành phố về kết quả thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi khu dân cư và hiệu quả sử dụng đất của Dự án tại Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh trong giai đoạn 2020-2023.

(5) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

(6) Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội

 

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4668
Đã truy cập: 9703314