Giới thiệu Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Cẩm Phả

03/07/2014 13:00

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : 370 Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh

 Điện thoại /Fax: 


2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1)  Trưởng phòng: Ông Đào Duy Hưng

 

- Ngày sinh : 21/5/1982
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : ĐH sư phạm Toán- Tin;  Thạc sĩ sư phạm Toán

- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0989.666.086
- Email : Daoduyhung@quangninh.gov.vn

 2, Phó Trưởng phòngPhạm Thị Thúy Bình

- Ngày sinh : 07/01/1970
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Ngữ Văn – Th.s Quản lý GD

 - Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Điện thoại di động : 0779.215.999
- Email :phamthithuybinhcp@campha.edu.vn

 

3) Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Lan

- Ngày sinh : 10/4/1971
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Ngữ Văn – Th.s Quản lý GD

- Trình độ lý luận chính trị :  Cao cấp
- Điện thoại di động : 0912.143.919
- Email : lethilancp@ campha.edu.vn

 

4) Chuyên viên: Bà: Lê Thị Hồng Ninh

- Ngày sinh : 05/08/1975
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : ĐHSP Mầm non; Thạc sĩ Quản lý công.
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0902.101.627
- Email : lethihongninhcp@quangninh.gov.vn

5: Chuyên viên: Bùi Thị Thùy Dương

 

- Ngày sinh : 15/3/1986
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế, Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :0918.080.968 

- Email :Buithithuyduong@campha.edu.vn

 

6. Chuyên Viên: Bà Nguyễn Thu Hà

 

- Ngày sinh : 19/02/1997
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : ĐH SP Toán

- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động :
- Email : nguyenthuhacp@campha.edu.vn

 

3- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

  1. Chức năng

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cẩm Phả là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyên của ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố.

                Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tố chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình ủy ban nhân dân Thành phố:

- Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thấm quyền phê duyệt; kế hoạch triến khai Đe án đối mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố phù hợp với kế hoạch của tỉnh; các văn bản về giáo dục theo thẩm quyền.

- Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù họp với điều kiện thực tiễn của Thành phố, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

2) Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước của úy ban nhân dân Thành phố về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ.

3) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền.

4) Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tố chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phố thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.

5) Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm về công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với ủy ban nhân dân Thành phố và sỏ' Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

 

Phòng Giáo dục đào tạo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1712
Đã truy cập: 9155416