Phòng Tài nguyên và Môi trường

03/07/2014 11:00

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

1- THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan : Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Tầng 3 - Trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả

Điện thoại : 0333.862.283

Fax :

2- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Trưởng phòng: bà Đặng Thị Thịnh

  - Ngày sinh : 07/9/1982
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Môi Trường
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp. 
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động : 0912.143.982
 
2: Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn An
 
 

- Ngày sinh : 13/5/1982
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ chuyên ngành QL đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0914.172.077

- Email: Nguyenvanan.cp@quangninh.gov.vn

 3, Phó trưởng phòng: Ông Vũ Công Dũng

 

- Ngày sinh : 1983
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0986.896.999
- Email: vucongdung@quangninh.gov.vn

4 Chuyên viên: ông Vũ Ngọc Duy

 

 Ngày sinh : 02/06/1998

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản lý đất đai


 

5: Chuyên viên: Ông Trần Xuân Chiến

 

 

- Ngày sinh : 09/10/1973 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QL Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0904.024.992

- Email: tranxuanchien.cp@quangninh.gov.vn

  

6) Chuyên viên: Ông Phạm Ngọc Bình

 • - Ngày sinh : 26/12/1989
 • - Dân tộc : Kinh
 • - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Khai thác khoáng sản
 • Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng
 •  - Điện thoại di động : 0978949537
 • - Email: phamngocbinh.cp@quangninh.gov.vn

 

7) Chuyên viên:  Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Ngày sinh : 13/6/1984 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QL Đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0988.355.226

- Email: nguyenthithanhthao.cp@quangninh.gov.vn

 

8) Chuyên viên:  Nguyễn Lan Anh

 

 

- Ngày sinh : 08/11/1988
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Khoa học môi trường
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0989.366.456

- Email: nguyenlananh.cp@quangninh.gov.vn

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.
 3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thấm quyền của úy ban nhân dân thành phố.
 5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thành phố.
 6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tố chức thấm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham muư giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.
 7. Tố chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn thành phố; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn thành phố; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.
 8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phấm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.
 9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại thành phố; điều tra, thống kê, tổng họp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.
 10. Tổ chức úng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.
 11. Tô chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.
 12. Giúp ủy ban nhân dân thành phố giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên
  quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại thành phố theo quy định của pháp luật.
 13. Giúp ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.
 14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.
 15. Tố chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
 16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trưòng theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân thành phố.
 17. ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
 18. Giúp Úy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thế, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố.
 19. Hướng dẫn, kiếm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uy ban nhân dân các phường, xã.
 20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.
 21. Quản lý tố chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của úy ban nhân dân thành phố.
 22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật.
 23. Giúp Úy ban nhân dân thành phố quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do úy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1348
Đã truy cập: 9050728